Fremmer nye saker til Sametingets plenum

NSRs nye sametingsgruppe har på Sametingets plenumsmøte denne uken løftet saker om tegnspråkets stilling i det samiske samfunnet, bemanningsnorm for samiske museer samt styrking av rovviltforvaltninga.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
07.12.2021
NSR

Fremmer nye saker til Sametingets plenum

Mearkagiella – norsk tegnspråk i det samiske samfunnet

Fremmet av Kristin Ørsnes Sara

NSR vil løfte opp norsk tegnspråk og dets stilling i det samiske samfunnet.

Det offentlige skal sikre tilgang til språklige rettigheter og til likeverdig deltagelse i samfunnet. Beaiveálgu-erklæringen setter søkelys på dette. «Samer med funksjonsnedsettelser har krav på like rettigheter og muligheter i det samiske samfunnet gjennom tiltakene i likestillingsmeldingen». I dag er det ofte slik at samiske barn som velger tegnspråk som språk ikke nødvendigvis får samisk. Eller omvendt. Det handler om manglende kompetanse og ressurser, samt at det ikke ligger godt nok inne i plan og rammeverk for skolen.

Å utvikle språk og identitet er en menneskerett.
I Språkstatus 2021- fra Språkrådet gis tegnspråk ekstra plass. Fram til 80-tallet ble døve barn undervist uten bruk av tegnspråk. Tegnspråk var ikke anerkjent, noe som er endret. Rettigheten til norsk tegnspråk er uavhengig av hørsel. Mennesker med tilknytning til minoriteten har rettigheter til tegnspråk. Språkmelding (Meld. St.8 (2018 – 2019))
Regjeringen utnevnte 13. aug. 2021 et offentlig utvalg som skal utrede situasjonen for norsk tegnspråk på bakgrunn av den nye språkloven som trer i kraft 1. jan 2022.

NSR ber Sametinget/sametingsrådet opprette kontakt med utvalget og initiere et samarbeid slik at utvalget ser på samiske døve sine rettigheter til tegnspråk, hvordan det har fungert og hvordan det har virket inn på ulike områder i livet.

 


Bemanningsnorm for samiske museer

Fremmet av Henrik Olsen.

Sametinget behandlet i 2019 prinsippmelding om de samiske museene. Mangel på bemanning og faglig kapasitet på en del felt, var et av tema i meldingen.

De samiske museene er i dag inndelt i seks museumssiidaer, av ulike størrelse, faglig kapasitet, bemanning og ansvarsområde. Gjennomgående er at alle siidaene har mangel på faglige ressurser til å oppfylle målene sine. Sametinget bør ta initiativ til å utvikle en norm for hva som skal være standard for faglig kapasitet i en museumssida, kartlegge nåværende faglig- og bemanningsmessige kapasitet, og lage en plan for hvordan man skal gå fram for å oppbemanne siidaene. Det bør også vurderes på hvilke områder man kan sambruke faglig ekspertise på tvers av siidaene.

Bemanningsnormen bør utvikles med involvering fra de samiske museumssiidaene og Samisk museumslag.


Styrke rovviltforvaltninga

Fremmet av Beaska Niillas

Reineiere har overfor sametinget uttrykt stor skepsis til saksbehandlingstiden i erstatningssaker for rein drept av rovvilt. Reineiere har overfor sametinget gitt uttrykk for at problemet ligger i antall saksbehandlere hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark som behandler rovdyrerstatning og klagesaker. Ettersom 70% av reineierne i Norge befinner seg i forvaltningsregion 8 er det klart at kapasiteten må styrkes betydelig, slik at saksbehandlingen er innenfor forvaltningsloven. Sametinget ber direktoratet a styrke og prioritere dette arbeidet.