Billigere boliglån for unge i distriktene

Vi vil at unge i etableringsfasen skal kunne bo i de samiske bygdene på både kysten og innlandet. Men de må kunne bygge gode boliger å bo i, uten å sitte igjen som gjeldstapere i fremtiden. Derfor foreslår vi i Norske Samers Riksforbund (NSR) bedre husbanklån til distriktene som en del av vår samiske tilflyttingsplan.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
05.04.2021
NSR

Billigere boliglån for unge i distriktene

Av Runar Myrnes Balto, leder av Norske Samers Riksforbund (NSR)

Vi vil at unge i etableringsfasen skal kunne bo i de samiske bygdene på både kysten og innlandet. Men de må kunne bygge gode boliger å bo i, uten å sitte igjen som gjeldstapere i fremtiden. Derfor foreslår vi i Norske Samers Riksforbund (NSR) bedre husbanklån til distriktene som en del av vår samiske tilflyttingsplan.

De må kunne bygge gode boliger å bo i, uten å sitte igjen som gjeldstapere i fremtiden.

Levende samiske bygder er kanskje det viktigste grunnlaget for samisk språk og kultur. Derfor retter vi i NSR blikket mot tiltak som kan bidra til at flere vil flytte til distriktene, enten det er unge som flytter hjem eller nye folk som flytter til. Sentralt i denne planen er en ny aktiv boligpolitikk.

Hvis man bygger i dag i distriktene, så risikerer man å gå i stort tap hvis man skal selge senere. Prisen for å bygge ut hus er den samme i byen som på bygda, men i byen kan du forvente inntjening når du en gang i framtida selger. I distriktene må du være forberedt på å gå i tap, fordi byggekostnaden gjerne er høyere enn boligverdien.

Faren for å gå i en slik gjeldsfelle, gjør at terskelen for å hoppe ut i husdrømmen i distriktene blir litt høyere. De samiske bygdene kan tape potensielle innbyggere og gå glipp av viktig kompetanse og arbeidskraft. Derfor vil det være god samisk distriktspolitikk å gjøre aktive grep for å sikre bedre lånevilkår for distriktene. For eksempel gjennom utvikling av et eget husbankprogram tilpasset samiske distrikter.

Mange boliger i samiske bygder er både gamle, kalde og upraktiske. Spesielt er det flere samiske eldre som bor i hus med standarder fra en annen tid. I indre Finnmark for eksempel bærer mye av boligmassen preg av å være standardiserte bygg satt opp under boligaksjonene på 60- og 70-tallet.

Mange fikk nye boliger som følge av de statlige boligaksjonene, men det betydde gjerne at man måtte bosette seg sentralt på tettsteder og i standardiserte hjem som ikke var tilpasset samisk kultur og hverdagsliv. Gjennom et samisk husbankprogram vil det være mulig å tilrettelegge for at de som ønsker det kan få oppgradere til mer praktiske og «samiske løsninger».

Tenk bare på mulighetene som finnes. Kanskje kan familier som ønsker det bygge seg generasjonsboliger som er tilpasset samiske storfamiliers behov. Kjølerom, grovkjøkken og duodjirom i midten? Hver familie vil nok ha sitt behov, og alle vil kanskje ikke bo i generasjonsbolig. Men jeg er ganske sikker på at flere vil, bare muligheten tilrettelegges for. Slekt og familie har en spesiell plass i samisk kultur.

Kjølerom, grovkjøkken og duodjirom i midten?

Det regjeringsoppnevnte demografiutvalget leder av Victor Norman la i desember 2020 frem sin rapport, er tydelig i sin anbefaling av en aktiv boligpolitikk. De trekker frem at selv om Husbanken har et distriktsmandat, så har vi gått fra en situasjon der ca. halvparten av all boligbygging i Norge før år 2000 var finansiert av Husbanken. I dag gjelder det 15-20 prosent, samtidig en veldig lav andel av bankens lån i dag går til distriktene.

NSR ønsker gjennom Sametinget å samarbeide med både Husbanken og kommunene i samiske områder om en ny boligpolitikk. Vi må rett og slett arbeide i lag. Derfor ser vi for oss at vi starter med en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Husbanken, som kan være et grunnlag for å utvikle et godt og målrettet program for samiske distrikter.

Det er god distriktspolitikk og god samepolitikk.

Dette igjen vil være et godt grunnlag for å få kommunene med på laget. I en aktiv boligpolitikk har kommunene en viktig rolle i oppgradering av boliger for eldre, tilrettelegging for utleieboliger, tilgjengeliggjøring av tomter, og potensielt med egenkapital-lån til unge i etableringsfasen.

Vi i NSR er overbevist om at billigere og bedre boliglån på bygda vil bidra til at flere unge vil ta sjansen og flytte til samiske bygder og bygge. Det er god distriktspolitikk og god samepolitikk. Derfor er bedre husbanklån en viktig del av vår tilflyttingsplan etter sametingsvalget til høsten.