Årsmøteuttalelse: Grenseløst folk

Årsmøteuttalelse 2021 om Lappekodisillen og med støtte til Sárevuopmi reinbeitedistrikt

Kategori
Deanu sámiid searvi
Forfatter
Deanu sámiid searvi
Dato
30.05.2021
Deanu sámiid searvi

Årsmøteuttalelse: Grenseløst folk

Grenseløst folk

Deanu Sámiid Searvi ønsker at Sametinget godkjenner alle rettighetskrav som har grunnlag i Lappekodisillen. Lappekodisillen ble skrevet for at det samiske folket ikke skulle få utfordringer med riksgrensene, og for at folket skulle kunne fortsette å leve og virke som før, til tross for grensetrekningen. Dette berører også Tanadalens befolkning og våre muligheter til å kunne leve som ett folk uavhengig av hvilken side at riksgrensa vi har bosatt oss på.

Når Sametinget ikke tilkjennegir tydelig hvilken forståelse av Lappekodisillen de her, svekkes også våre muligheter til å få de rettighetene vi mener at vi har. Med slik stillhet signaliserer man til staten at man godtar at staten sletter gamle hevdvunne samiske rettigheter med et pennestrøk, slik som det har skjedd i Sárevuopmi-saken. Dette er beklagelig, og det gjør alle grenseboere mer utsatt. Rettigheter er rettigheter, og man kan ikke velge dem bort etter eget forgodtbefinnende, sjøl om de er utfordrende. Det kan ingen stat og ikke noe Sameting gjøre.

Deanu Sámiid searvi støtter Sárevuopmis rettighetskrav som er framsatt med grunnlag i Lappekodisillen, og støtter videre Sárevuopmis krav om å kunne drive sin reindrift på samme vilkår som reindrifta på norsk side.