Buerie båeteme NSR noeren sæjrose!

NSR noerh (NSR-N) lea NSRen noeremoenehtse. Mijjieh utnebe ståvroe, mohte lea ståvroem jïh gaajhkesh noerelïhtsegh mah leah NSR-N. Jis nuerebe goh 26 jaepieh jïh NSRen lïhtsege, dellie datne joe NSR noeren lïhtsege sjïdteme. NSR noeren åejvielaavenjassh lea NSRen noerebarkojne barkedh, noeren aamhtesi åvteste soptsestidh, noerelïhtsegigujmie jïh noeresïebrigujmie soptsestidh, jïh jeatjah nasjonaale jïh internasjonaale noereorganisasjovnigujmieh åahpanidh jïh gaskestalledh. Jis ih leah lïhtsegine ennje, dellie byörh sjïdtedh!

Gaskesadth mijjem
Tlf: +47 971 22 760 E-påaste: nsr-u@nsr.no

Instagram

Lahkoe nyjsenæjjabiejjine!
Vuorbbe nissunijbiejvvijn!
Lihkku nissonbeivviin!
Nsr-n har hatt en fin og effektiv styremøte i Trondheim❤️💙💚💛 Takk for en fin helg!
Maŋŋonan sámiálbmotbeai dearvvuođat sámi nuoraide! 
En forsinket hilsning på samenes nasjonaldag fra oss i NSR sitt ungdomsutvalg!

čsv ❤️💚💛💙

#nsrnuorat #samenesnasjonaldag2022
NSR Nuorat sávvet

Lahkoe jåvlh jih buerie orre jaepie ✨ Buorre javlla ja buorre ådå jahke ✨ Buorit juovllat ja buorre ođđa jahki ✨ Merry Christmas and a Happy New Year ✨

Oaidnalit fas ođđajagis!
Niklas Labba
51 år
Jobber som leder i språksenteret Gáisi
Bor i Tromsø

I episode 3 av #Noknå podcasten får vi høre Niklas Labba fortelle hva Gáisi gjør for å styrke det samiske i Tromsø by. �Gáisi er et språksenter som er under Tromsø kommune. �Niklas er leder der og jobber med å blant annet holde språkkurs, arrangementer, duodji-kvelder og masse mer.
I en by hvor det kan oppleves diskriminering og hets mot samer er det viktig å ha et senter/arena som Gáisi, hvor samer kan møtes og få et fint samhold. 
Hør på hele episoden for å høre hvor viktig jobb Gáisi og Niklas gjør! 

Episoden finnes både på nord-samisk og norsk.
////
Niklas Labba
51 jagi boaris
Bargá ja lea jođiheaddji Gáisi giellaguovddážis
Orru Romssas

3 episodas #Doarváidál podcasttas oaččut gullat Niklasa muitaleamen maid Gáisi bargá nannet sámivuođa Romssa gávpogis.
Gáisi gullá Romssa gildii. 
Niklas lea jođiheaddji ja bargá earet eará lágidit giellakurssaid, doaluid, duodje-eahkedii ja ollu eará. 
Romssas, gos sápmelaččat leat vásihan vaši ja vealaheami de lea dehálaš ahte sápmelaččain lea deaivvadan báiki gos sáhttet fiinna oktavuođa eará sápmelaččain ráhkadit.

Guldal episoda!

Episoda gávdno sihke dárogillii ja davvi-sámegillii.

Ståvroe

Dette er styret i NSR-Nuorat. De ble valgt på NSRs ekstraordinære landsmøte i januar 2021, og sitter frem til neste landsmøte i 2022.

Gaskesadth mijjem
E-påaste: nsr-u@nsr.no

Dokumenter

Her finner du aktuelle dokumenter som angår NSRs ungdomsutvalg (NSR-N), som styringsdokumenter, retningslinjer, logo og historiske dokumenter.