Buerie båeteme NSR noeren sæjrose!

NSR noerh (NSR-N) lea NSRen noeremoenehtse. Mijjieh utnebe ståvroe, mohte lea ståvroem jïh gaajhkesh noerelïhtsegh mah leah NSR-N. Jis nuerebe goh 26 jaepieh jïh NSRen lïhtsege, dellie datne joe NSR noeren lïhtsege sjïdteme. NSR noeren åejvielaavenjassh lea NSRen noerebarkojne barkedh, noeren aamhtesi åvteste soptsestidh, noerelïhtsegigujmie jïh noeresïebrigujmie soptsestidh, jïh jeatjah nasjonaale jïh internasjonaale noereorganisasjovnigujmieh åahpanidh jïh gaskestalledh. Jis ih leah lïhtsegine ennje, dellie byörh sjïdtedh!

Gaskesadth mijjem
Tlf: +47 971 22 760 E-påaste: nsr-u@nsr.no

Instagram

Kobbergiganten Aurubis trekker tilbake avtalen de har gjort med Nussir ASA 🙌🏻

Vi er glade for at Aurubis tar menneskerettigheter og miljøet på alvor,  og vi mener dette er et tydelig signal til både gruveindustrien og norske myndigheter.
Nsr-n lea YouTube kanala ja vuosttaš video lea almmuhuvvan! Abonnere ainnas ja geahča min ođđa video🎥

Nsr-n har fått en egen YouTube kanal og vår første video er publisert! Gjerne abonner og se vår nye video🎥

Nsr-n lea Riddu Riđđu 30 jagi ávvudeamis, ja dán oktavuođas jearran festivála oasálastiiguin gažaldagaid movt lea earet eará leat vuot festiválas. 
Mii giitit buohkaid geat oasálaste gažaldagaid vástidit ja somás ságastallamiid ovddas! 

Nsr-n er i Riddu Riđđu sin 30 års jubileum, og i denne sammenhengen så har vi spurt festival deltakerne spørsmål om hvordan det er å være tilbake på festival.
Vi takker alle som deltok på å svare på spørsmål og for fine samtaler!
Brynjar, Maren ja Ronja leat otne riddu riđđus debatteren sámegielat ja dálkkádaga birra, ja movt oažžut sámi nuoraid áŋgiruššat sámi politihkkiid.

Today have Brynjar, Maren and Ronja had a debate about the sami language and climate, and how to engange sami youth into sami politics
Dálkkádat filmma ráhkadeame // Climate movie in making 🌏🌾 Riddu Nuorat
This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.

Ståvroe

Dette er styret i NSR-Nuorat. De ble valgt på NSRs ekstraordinære landsmøte i januar 2021, og sitter frem til neste landsmøte i 2022.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi (Mortena Heaikka Ellen Anete Elle Rávdná), varamedlem

E-påaste: elle.r.n@live.no
Gaskesadth mijjem
Tlf: +47 971 22 760 E-påaste: nsr-u@nsr.no

Dokumenter

Her finner du aktuelle dokumenter som angår NSRs ungdomsutvalg (NSR-N), som styringsdokumenter, retningslinjer, logo og historiske dokumenter.