Buerie båeteme NSR noeren sæjrose!

NSR noerh (NSR-N) lea NSRen noeremoenehtse. Mijjieh utnebe ståvroe, mohte lea ståvroem jïh gaajhkesh noerelïhtsegh mah leah NSR-N. Jis nuerebe goh 26 jaepieh jïh NSRen lïhtsege, dellie datne joe NSR noeren lïhtsege sjïdteme. NSR noeren åejvielaavenjassh lea NSRen noerebarkojne barkedh, noeren aamhtesi åvteste soptsestidh, noerelïhtsegigujmie jïh noeresïebrigujmie soptsestidh, jïh jeatjah nasjonaale jïh internasjonaale noereorganisasjovnigujmieh åahpanidh jïh gaskestalledh. Jis ih leah lïhtsegine ennje, dellie byörh sjïdtedh!

Gaskesadth mijjem
Tlf: +47 971 22 760 E-påaste: nsr-u@nsr.no
Ingen treff funnet. Prøv igjen med andre søkeord eller filtreringsalternativer.

Ståvroe

Daate lea NSR-Noere’n orre ståvroe. Dah sjidti veeljin gosse NSR 47. Jaepie - tjåanghkoe åtneme.

Gaskesadth mijjem
E-påaste: nsr-u@nsr.no

Dokumenter

Her finner du aktuelle dokumenter som angår NSRs ungdomsutvalg (NSR-N), som styringsdokumenter, retningslinjer, logo og historiske dokumenter.