Buerie båeteme NSR noeren sæjrose!

NSR noerh (NSR-N) lea NSRen noeremoenehtse. Mijjieh utnebe ståvroe, mohte lea ståvroem jïh gaajhkesh noerelïhtsegh mah leah NSR-N. Jis nuerebe goh 26 jaepieh jïh NSRen lïhtsege, dellie datne joe NSR noeren lïhtsege sjïdteme. NSR noeren åejvielaavenjassh lea NSRen noerebarkojne barkedh, noeren aamhtesi åvteste soptsestidh, noerelïhtsegigujmie jïh noeresïebrigujmie soptsestidh, jïh jeatjah nasjonaale jïh internasjonaale noereorganisasjovnigujmieh åahpanidh jïh gaskestalledh. Jis ih leah lïhtsegine ennje, dellie byörh sjïdtedh!

Gaskesadth mijjem
Tlf: +47 971 22 760 E-påaste: nsr-u@nsr.no

Instagram

Piere Åvla er førstegangsvelger ved årets Sametingsvalg. For å kunne stemme må han stå oppført i ✨Sametingets valgmanntall✨.

Sjekk om du står oppført i valgmanntallet! Fyller du ✨18 i år✨, må du huske å melde deg inn. Det må skje før ✨30.juni✨, for å kunne stemme ved årets Sametingsvalg!

👉🏼Gå inn på: sametinget.no

//

Piere-Åvla edtja voestes aejkien steemmadidh daan jaapan saemiedigkieveeljemasse. Aerebe maahta steemmadidh, tjuara ✨Saemiedigkien veeljemelåhkose✨ sïjse tjaeledh.

Geahtjh mejtie datne veeljemelåhkosne! Jis ✨18 jaepien båeries daan jaepien✨, dellie tjoerh mujhtedh veeljemelåhkose sïjse tjaeledh. Dam tjoerh darjodh åvtelen ✨ruffien 30. biejjien✨, jis edtjh daan jaepien saemiedigkieveeljemasse steemmadidh!

#sametingsvalg #sámediggi #valg2021
Lahkoe biejjine Nöörje!🇳🇴

Ståvroe

Dette er styret i NSR-Nuorat. De ble valgt på NSRs ekstraordinære landsmøte i januar 2021, og sitter frem til neste landsmøte i 2022.

Elle Rávdná Näkkäläjärvi (Mortena Heaikka Ellen Anete Elle Rávdná), varamedlem

E-påaste: elle.r.n@live.no
Gaskesadth mijjem
Tlf: +47 971 22 760 E-påaste: nsr-u@nsr.no

Dokumenter

Her finner du aktuelle dokumenter som angår NSRs ungdomsutvalg (NSR-N), som styringsdokumenter, retningslinjer, logo og historiske dokumenter.