Buerie båateme mijjese!

Dåeredh NSRm datne aaj! Sjïdth lïhtseginie jïh seedth SMSm 2090 gåajkoe teekstine NSR MEDLEM nomme årromesijjie e-påaste reakedsbiejjien jallh tjaelieh daennie tjaalegisnie.

Maahtah aaj lïhtseginie sjïdtedh jis maaksah 150,- vippsen tjïrrh jallh 50,- (noerh nuerebe goh 26 jaepien båeries) nummerasse NSR 69515. Tjaelieh aaj dov nomme, årromesijjie, e-påaste jïh reakedsbiejjie.

Lïhtseginie Dåarjoeh mijjem