Buerie båateme mijjese!

Dåeredh NSRm datne aaj! Sjïdth lïhtseginie jïh seedth SMSm 2090 gåajkoe teekstine NSR MEDLEM nomme årromesijjie e-påaste reakedsbiejjien jallh tjaelieh daennie tjaalegisnie.

Lïhtseginie Dåarjoeh mijjem