Organisasjovne

NSRen rihjkeståvroe

Hallgeir Strifeldt, Álttá sámiid searvi (2. vara for Gunn-Anita Jacobsen)

Sigbjørn Dunfjeld, Noerthe-Trøøndelagen saemien siebrie (1. vara for Gaebpien Egon)

Astri Dankertsen, Sálto sámesiebrre (2. vara for Gaebpien Egon)

Kristin Sara, Tråanten dajven saemien siebrie (1. vara for Rita Helmi Toivosdatter Laakso)

Terje Lilleng, Unjárga Sámiid Searvi (2.vara for Rita Helmi Toivosdatter Laakso)

Gaskesadth mijjem
E-påaste: nsr@nsr.no Tlf: +47 950 18 809 Org no: 971 481 463
Båetieh guessine mijjese
Guessiesijjie: Govdavuohppenjárgageaidnu 50, 9520 Guovdageaidnu Tjaalehsijjie: Pb. 173, 9521 Guovdageaidnu

Moenehtse jïh tjaelijesijjie

Rïjhkeståvroe bijjemes orgavne NSRsne rïjhketjåanghkoej gaskem. Barkoemoenehtsen (AU) åvtehke jïh göökte mubpieåvtehkh, mij fïerhtenbeajjetje barkoem åtna.

NSR Noerh lea NSRn noeremoenehtse. Noeremoenehtsen lïhsegh rïhketjåanghkoste veeljesovveme.

Tjaelijesijjie organisasjovnen fïerhtenbeajjetje barkoem åtna, jïh kontovresijjie Guovdageajnosne åtna.

Bïeljelimmie-dåehkie

NSR skal være en trygg organisasjon for alle. Alle kjønn, ungdommer og voksne, skal kunne engasjere seg og arbeide i NSR, uten å bli utsatt for seksuelle krenkelser eller overgrep.

NSRs varslingsgruppe har som ansvar å håndtere innmeldte tilfeller av seksuelle krenkelser og overgrep i NSR-sammenheng. Medlemmer eller tillitsvalgte som utsettes for seksuelle krenkelser eller overgrep i NSR-sammenheng, eller som mottar varsel om seksuelle krenkelser eller overgrep eller skal varsle videre om forholdet til varslingsgruppa.

Varslingsgruppa har taushetsplikt om alle innkomne saker. Varslingsgruppa behandler innkomne varsel i henhold til NSRs retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser eller overgrep.

Saemiedigkiedåehkie

NSRn 17 39ijste tjirkijh Saemiedigkesne, jïh krirrigujmie Johttisápmelaččaid listu (JSL), Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG) og Senterpartiet (SP) laavenjostoe. Ekstesne Muohtačálmmit-dåehkie. Saemiedigkieraerien åvtehke lea presideente Silje Karine Muotka, jïh dan lïhtsegh leah Maja Kristine Jåma, Runar Myrnes Balto, Mikkel Eskil Mikkelsen og Hans Ole Eira (SP).

Saemiedigkiedåehkie