Lïhtseginie

Med deg på laget kan NSR jobbe som uavhengig samisk stemme og frivillig organisasjon, til beste for det samiske samfunnet.
Bli medlem gjennom å sende SMS til 2090 med teksten NSR MEDLEM navn adresse epost fødselsdato eller ved å fylle ut skjemaet på denne siden.

Lokallag og årskontingent


Som medlem i NSR kan du ta del i aktivitetene våre lokallag og sameforeninger. Vi har to medlemskategorier, avhengig av hvor gammel du er:
  • Hovedmedlem (eldre enn 25 år i år): årskontingenten er 150 kroner.
  • Barne- og ungdomsmedlem (25 år eller yngre i år): årskontingenten er 50 kroner.
Alle kan bli medlem i NSR. Fulle demokratiske rettigheter i våre lokallag eller i landsmøte oppnås fra og med fylte 15 år. Har du andre spørsmål om medlemskap kan du sende en e-post til nsr@nsr.no.

Dåarjoeh mijjem

Sïjhth mijjen barkoem saemien seabradahken åvteste dåarjodh? Maahtah donasjovnh seedtedh kontonummerasse: 4901.13.78756, jallh vippsen tjïrrh NSR #69515.

NSR skaehtiedirektoraatese syökeme juktie sæjhta registreeresovvedh goh “skattefradragberettiget” organisasjovne. Jïs dam sïjhth (beetnegebaalhka unnemes 500 kr jaepien), dov nommem jïh reakeds- jïh persovnenummerem daarpesjibie.

IBAN: NO7849011378756
SWIFT/BIC: SNOWNO22
Name of bank: SpareBank 1 Nord-Norge, Storgata 65, 9008 Tromsø, Norway