Saker på Sametingets plenum i august

26. – 28. august avholder Sametinget sitt første plenumsmøte i Karasjok siden i februar 2020. Dette er første gang sametinget er samlet siden koronasituasjonen startet i vinter.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
25.08.2020
NSR

Saker på Sametingets plenum i august

Av faste saker skal Sametingsrådet legge frem sin beretning om virksomheten, spørsmål til sametingsrådet, og representantene får muligheter til å legge frem nye saker. I tillegg skal årsmeldingene for Sametingets kontrollutvalg, og Norsk Institusjon for Menneskerettigheter for 2019 opp til behandling. I tillegg skal blant annet følgende saker opp til behandling.  

27/20 – Redegjørelse – Samisk grunnopplæring og ny opplæringslov

Sametingsrådet fremmer med denne redegjørelsen som en samlet fremstilling av de viktigste utredningene om samiske barns rettigheter i opplæring i og på samisk de siste årene. Redegjørelsen må ses i lys av prosessen i å revidere lov om grunnskole og videregående opplæring, og redegjørelsen kommer i forkant av en egen sak på Sametinget om dette.

Sametingsrådet ønsker lovutvalget for opplæringsloven må ta mer hensyn til samiske behov, og viser særlig til konklusjonen i NOU 2016: 18 Hjertespråket, om betydningen av å sikre oppfølging og rådgivere av skoleeiere, og forslag om å styrke Sametingets rolle innen forvaltning av samiske språk innenfor opplæringssektoren.

Å styrke sametingets mulighet til å utvikle samisk opplærings, vil styrke samenes mulighet til å utvikle vår skole, også på tvers av landegrensene. Sametinget har både insentiver og mandat til å skape grenseoverskridende samarbeid.

28/20 – fremtidig utvikling av samiske spesialisthelsetjenester

vår kontaktperson er saksordfører Aili Guttorm

Etter konsultasjoner med Sametinget på Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) fikk Helse Nord i oppdrag å ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med øvrige regionale helseforetak. Helse Nord har nå lagt frem et strategidokument om likeverdige helsetjenester, hvor det skisseres opp fire ulike strategier for samiske spesialisthelsetjenester.

Sametingsrådet mener at ingen av de fire modellene Helse Nord skisserer er tilfredstillende, da de ikke oppfyller samers rett til selvbestemmelse og samenes rett til å definere hva som er våre utfordringer, løsninger og hvilke prioriteringer som skal gjøres. Sametingsrådet er positiv til tiltak for å styrke Sámi klinihkka, men ønsker også at Sami klinihka må gis større forutsigbarhet og selvstendighet til å selv definere behov, og planlegge og utforme samiske spesialisthelstjenester.

29/20 – prinsipper for Sametingets museumspolitikk 

 Vår kontaktperson er skyggesaksordfører Sandra Andersen Eira

Sametinget behandler denne uken en sak om prinsippene for Sametingets museumspolitikk. 

Museumspolitikken er tuftet på prinsippet om at samer har rett til å eie og forvalte egen kulturarv som en del av urfolksretten. Samtidig jobbes det etter et allsamisk perspektiv med felles utfordringer og mål for samisk kulturarv i samarbeid med Sametingene i Sverige og Finland. Vi foreslår derfor at selvråderett på tvers av statsgrensene blir et viktig prinsipp i vår museumspolitikk.

Samtidig er samiske museer avhengig av at det finnes tilstrekkelig finansiering til at de kan ivareta sin rolle som museer og forvaltere av vår historie. Økonomisk forutsigbarhet og mulighet til utvikling er derfor viktig for samisk museumspolitikk.

Det er ikke bare det samiske samfunnets ansvar for å dokumentere og formidle samisk kunst og kultur. Også norske institusjoner har et slikt ansvar som en del av sin samfunnsrolle og samfunnsoppdrag. Dette må også speiles i fremtidig arbeid med stortingsmeldingen om museer som skal legges fram i 2021.

32/20 – Ruoktu váimmus – Sametingets nordområdepolitikk

Regjeringen er jobber nå med en stortingsmelding om nordområdepolitikk, og Ruoktu váimmus – Sametingets nordområdepolitikk er å anse som Sametingets innspill til denne stortingsmeldinga. Vi foreslår en nordområdepolitikk med urfolk i fokus – en nordområdepolitikk som fokuserer mer på hvordan folk skal bo og leve i nordområdene, enn hvordan interesser utenfor nordområdene kan hente ut ressurser.

Du kan lese mer om vår nordområdepolitikk i denne kronikken av Sametingsråd Silje Karine Muotka i Ságat.

33/20 Sametingets budsjettbehov 2022

Rådet melder behov for en stor økning av Sametingets ramme til budsjettet for 2022. Du kan lese rådets forslag om budsjettbehov her.

 

Foto: Marie Louise Somby