Ber om tettere samarbeid med Finland om innreisesregler

I sin høringsuttalelse om innreiseregler ber NSR staten om å inngå tettere samarbeid med Finland om innreiseregler. Blant annet tas det til orde for definering av egne grenseområder der reglene kan lettes opp for innbyggerne ved lavt smittetrykk.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
01.03.2021
NSR

Ber om tettere samarbeid med Finland om innreisesregler

I sin høringsuttalelse om innreiseregler ber NSR staten om å inngå tettere samarbeid med Finland om innreiseregler. Blant annet tas det til orde for definering av egne grenseområder der reglene kan lettes opp for innbyggerne ved lavt smittetrykk.

– Grensesamfunnene bør ses på som det de er, med felles samiske lokalsamfunn med felles språk, kultur og samfunsliv. Man lever til vanlig livene sine på begge sidene av grensen, og dagens situasjon er en stor utfordring. Dette bør det tas hensyn til i regelverkene, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.

Derfor har NSR levert høringsuttalelse til justisdepartmentets høring om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner. Det slås fast at samene har rettigheter til å samhandle med hverandre over grensene, også mens det er krisetid og pandemi.

NSR peker på en rekke utfordringer som kan løses gjennom tettere samarbeid mellom land. Norge og Finland kan gjøre stor forskjell for de samiske grenseasmfunnene ved å lage unntaksregler for grenseområder, for eksempel ved at Tanadalen blir sett på som et felles grenseområde. Man bør også kunne løse problemene med transit-regler hvis man får til gode avtaler.

Norge  anbefales å løse utfordringen flere reindriftsfamilier oppelver mellom Norge og Sverige med at de ikke kan ta med barna sine for å møte den andre foreldren i helgene i det andre landet, mens vedkomne er der på sesongbeite.

Høringsuttalelse – Forlengelse av midlertidig lov innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven

Norske Samers Riksforbund (NSR) har stor forståelse for at det trengs strenge nasjonale restriksjoner på innreise til landet for å holde smitten under kontroll, og at det dermed behov for å forlenge midlertidige lovbestemmelser for å forhindre importsmitte. NSR er imidlertid bekymret for de langsiktige konsekvensene som stengte grenser kan ha for samisk kultur og for enkeltmennesker i grenseområder der livene leves i grenseoverskridende samiske lokalsamfunn, og mener at det bør opprettes ordninger som sikrer lettelser i innreiserestriksjonene for disse områdene.

Det vises til uttalelse 26/2020 i Samisk Parlamentarisk Råd (SPR), som er det felles organet til Sametingene i Norge, Finland og Sverige. Uttalelsen, som ligger vedlagt, et brev til regjeringene som omhandler Grensehinder og COVID-19 i de samiske områdene. SPR understreker hvor viktig det er for samene som et folk i fire land å kunne samhandle over landegrensene. For kultur, språk, næringer, felleskap og samfunnsliv. NSR støtter SPR når de slår fast at samene har rett til å samhandle som ett folk i et grenseoverskridende perspektiv også under pandemisituasjon, noe som følger blant annet av artikkel 36 i FNs deklarasjon om urfolks rettigheter.

NSR viser til SPR sine eksemplifiseringer av hvordan hindrene for samisk samhandling har negativ innvirkning på det samiske samfunnet. De ber om at regjeringene lager en beredskapsplan for hvordan man skal ta hensyn til samiske interesser gjennom en periode med stadig skiftende tiltak, innreiserestriksjoner og smittesituasjon.

NSR er enig i at det må kunne forventes at statene utreder hva tiltak vil ha å si for eksempelvis samisk kultur og næringer, familieliv eller barn og unges tilgang til undervisning og helsetjenester, og støtter at det lages slike planer. NSR forventer også, i likhet med SPR, at statene harmoniserer planer og lover og forskrifter som omhandler samiske forhold i pandemisituasjonen. Staten bør være i tett dialog med Sametingene om løsninger, også mens det er pandemi.

NSR støtter videre Samerådet sin uttalelse om COVID-19 og det samiske folk. Samerådet er en allsamisk organisasjon der samiske hovedorganisasjoner i alle fire landene er medlemmer, deriblant NSR. De ber statene om å opprettholde og respektere rettighetene til samene på tvers av landegrensene, også i krisetider.

NSR viser til høringsuttalelse levert av sameforeningene Deanu sámiid searvi og Sámi Siida, og vi slutter oss til deres bekymringer for konsekvensene de strengere innreiserestriksjonene har for det samiske grensesamfunnet i Tanadalen, både på kort og lang sikt. Tanaelva med sin statsgrense renner rett gjennom de samiske samfunnene fra Karasjok og ned gjennom Tanadalen, og  splitter både familier, slekter, sosiale fellesskap og arbeidsmarkeder mellom to stater.

På tross av statsgrensen, fungerer disse samfunnene langt på vei felles lokalsamfunn på tvers av grensene, slik de alltid har gjort. Folk dagpendler til arbeid og krysser i det daglige grensen for en lang rekke formål. Tanadalen er, som sameforeningene slår fast, ett felles samisk kulturområde. Fellesskapene er viktige for opprettholdelsen av samisk kultur og samisk språk.

Det eksisterer formelle samarbeid mellom helseinstitusjoner på finsk og norsk side, noe som gir samer fra finsk side samiskspråklige helsetilbud for somatisk og psykisk helse på norsk side. Det er bekymringsverdig at samer mister helsetilbud. NSR stiller seg også bak sameforeningenes vurdering av konsekvenser for næringslivet i området, og bekymringene rundt hva det har å si for bosetting, kultur, språk, psykisk helse og samfunnsliv fremover.

Vi har registrert vedvarende lave smittetall i grensekommunene i denne regionen gjennom hele pandemien, både på norsk og finsk side. Regionene de hører til er derimot svært store, noe som gjør at grensekommunene kan bli definert som røde områder selv om smittetrykket befinner seg opp til 500 km unna. Dette taler for at det burde være mulig å kunne definere regionen som et eget grensesamfunn der innbyggerne i perioder med lav smitte kan få unntak fra innreiserestriksjoner og karantenebestemmelser.

Som et minimum mener NSR at Norge bør inngå et samarbeid med Finland for å få til felles unntaksregler i regionen. Finland vedtok i august 2020 egne regler for trafikk mellom grensesamfunnene, som tillot innreise til innbyggere i grensekommunene på norsk side. Reglene er midlertidig opphevet 27. januar på grunn av smittesituasjonen, men Finland opprettholdt unntakene for samisk samhandling. NSR mener at de finske unntakene for grensekommunene var gode unntaksregler som bør kunne være et grunnlag for å sikre et samarbeid mellom landene i grenseområdene. Slike regler kan også vurderes innføres for andre samiske samfunn som fungerer på tvers av statsgrensene.

Gjennom godt samarbeid med Finland vil en også kunne sikre gode løsninger for transit mellom Troms og Indre Finnmark. I februar har vi opplevd spesielt store utfordringer knyttet til at det ikke er lov å kjøre transit, når vi har hatt stengte veier langs kysten på grunn av ras og uvær. I praksis er Finnmark i perioder helt avskåret resten av Norge, og det er stort behov for å finne en løsning i samråd med Finland i forbindelse med dette.

Samisk reindrift utøves over den norsk-svenske grensen. Både Sverige og Norge har sikret at reindriftsnæringen har kunnet krysse grensen i forbindelse med utøvelsen av reindrift. Det er likevel ikke tilstrekkelig for å hensynta reindriftsnæringen og de spesielle familierelasjonene. Det er ikke uvanlig at en ektefelle har sin faste  jobb i f.eks. Norge, selv om den andre ektefellen er i Sverige halve året på sesongbeite i forbindelse med reindriften. Flere reindriftsfamilier har derfor behov for å kunne krysse grensen også for ordinære besøk i kjernefamilien, altså utover grensekrysninger i forbindelse med utøvelsen av reindrift. NSR ber Norge og Sverige om å sikre at reindriftsfamilier sikres en rett til å krysse den norsk-svenske statsgrensen i forbindelse med ordinære besøk til nærmeste familie (kjernefamilien).

 

Foto: Jim Roar Wigelius