NSR-N – fiskeri

NSR-N mener at fiskerinæringen er den viktigste næringen for å sikre bosetting og dermed videreføring av samisk språk i de sjøsamiske områdene.

Hva tenker NSR-N om fiskerinæringen?

NSR-N mener at fiskerinæringen er den viktigste næringen for å sikre bosetting og dermed videreføring av samisk språk i de sjøsamiske områdene. Vi ser på det samiske fiskeriet som et av de mest økologiske næringenen vi har Sápmi, og en viktig bidragsyter for økonomien i kystkommunene. Næringsutvikling innen bærekraftige næringer må være høyere prioritert enn ikke-bærekraftige næringer.

NSR-N er opptatt av rekruttering innen fiskeriet. Vi er mener Sametinget må jobbe for gode tiltak for rekruttering av ungdom til fiskeriene. Med det trengs det også en regional forvaltning av fiskeressursene for å sikre lokal og samisk innflytelse og verdiskapning. Dette er noe som må være gjennomgående i alle samiske næringer, lokal og samisk innflytelse.

Laksefiske er også en viktig del av vår samiske kultur, dette er også NSR-N opptatt av. Laksefiske i Sápmi trenger en reell lokal forvaltning. NSR-N synes også det er viktig at vi sikrer videreføring av laksefiske i samiske områder og kommer derfor til å jobbe for at Sametinget sikrer rekruttering til laksefiske og opplæring i tradisjonell laksefiske for ungdom. Ungdom lærer ved å gjøre noe, de kan dermed ikke lære laksefiske hvis de omtrent ikke får prøvd seg.

 

Oppdrettsnæringen er kommet for å bli i kyststrøkene våre. NSR-N mener likevel at fiskeoppdrett må få strengere krav om nullutslipp av miljøskadelig innhold, det må også jobbes mot at aktørene tar i bruk lukkede anlegg for deres arbeid.