NSR ønsker et samisk samfunn fri for hindringer

Denne uken har sametinget vedtatt en handlingsplan for 2024-2026 for realiseringen av funksjonsvariertes rettigheter.

Kategori
Iinná ja biras sámiid searvi
Forfatter
NSR
Dato
13.06.2024
Iinná ja biras sámiid searvi

NSR ønsker et samisk samfunn fri for hindringer

I sannhet- og forsoningskommisjonens rapport understrekes det at det trengs mer forskning på funksjonsvarierte samer. Av den forskningen som finnes peker den på at funksjonsvarierte samer opplever økt mobbing og dårligere psykisk helse. For å redusere dette prøver funksjonsvarierte å ikke være til bry for omgivelsene og maskere sine funksjonsvariasjoner sier forskningen videre. Funksjonsvarierte samer har også blitt plassert på behandlingssenter langt vekk fra sine områder og mistet sitt språk og kultur i prosessen.

  • For oss i NSR er det viktig at de hindringene samfunnet vårt har bygd opp for å holde funksjonsvarierte ute brytes ned, slik at ingen blir utelatt fra det samiske samfunnslivet. Ei heller skal vi være et hinder for funksjonsvariertes rett til språk og kultur. Derunder må funksjonsvarierte samer ha tilgang til sine næringer, eksempelvis gis muligheten for tilpassinger i reingjerdet, sjarkfisket og fjøset slik at disse arenaene skal bli lettere tilgjengelig. Hvordan disse tilpasningene skal gjøres må også videre utvikles, men per i dag finnes for eksempel belterullestol og rullestolramper som brukes i reindriften for å bidra til tilgjengeliggjøring, sier Mathias Eilert Olsen, sametingsrepresentant for NSR.

“De hindringene samfunnet vårt har bygd opp for å holde funksjonsvarierte ute må brytes ned, slik at ingen blir utelatt fra det samiske samfunnslivet.”

For å starte denne prosessen har det blitt vedtatt en handlingsplan på Sametinget for 2024-2026 for realiseringen av funksjonsvariertes rettigheter.

  • Her foreslår vi blant annet et eget råd for funksjonsvarierte samer, bestående av funksjonsvarierte samer, som skal bidra med å videreutvikle Sametingets politikk på feltet.

Vi ønsker at støtteordninger skal tilpasses, og nye etableres, som skal fungere for at funksjonsvarierte samer som ønsker å delta i sin tradisjonelle kultur og sine tradisjonelle næringer skal kunne det fritt for hindringer.

  • Dette for at funksjonsvarierte samer og deres nære ikke skal måtte stå for pengebyrden av å tilgjengeliggjøre sine næringer, sier Olsen.

Videre ønsker vi en konferanse for funksjonsvarierte samer slik at vi fra Sametingets side kan være behjelpelig med å danne et grunnlag for å etablere møteplattformer og organisering blant funksjonsvarierte samer.

Målet er at funksjonsvarierte samer skal kunne snakke sammen og utveksle erfaringer med hverandre som på sikt vil kunne styrke det samiske funksjonshindrede miljøet.

  • Vi ønsker at tiltakene foreslått i handlingsplanen skal bidra til at økt kunnskap om den dobbelt diskriminerte gruppen kommer ut, både internt i det samiske samfunnet, og eksternt, slik at samfunnet kan bli fri for hindringer for alle samer, avslutter Olsen.