Årsmøteuttalelse om vindkraft og særlig om vindkraftanleggene på Fosen-halvøya

Når et landbasert vindkraftanlegg bygges, etableres en stor infrastruktur med betydelige naturinngrep. Resultatet er en forringelse av naturverdier og et alvorlig naturtap.

Kategori
Oslo Sámiid Searvi
Forfatter
NSR
Dato
07.09.2023
Oslo Sámiid Searvi

Årsmøteuttalelse om vindkraft og særlig om vindkraftanleggene på Fosen-halvøya

De ytterst negative effektene for samisk reindrift på Fosen er bakgrunnen for at den norske Høyesterett i storkammer den 11.10.2021 enstemmig slo fast at reindriftsutøvernes rettigheter i Fosen reinbeitedistrikt er krenket spesifikt av vindkraftanleggene på Storheia og Roan. Spesifikt er FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 brutt. Retten konkluderte med at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for vindkraften i de nevnte områdene derfor er ugyldige. Her har Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida tradisjonelt og naturbasert utøvet sin reindrift.

Norske myndigheters strategi har hele tiden vært å forsøke å dempe konflikten, i stedet for å forholde seg til realitene og gjøre noe med konfliktens årsak – nemlig vindkraftanleggenes destruktive naturinngrep som truer reindriftens fremtid for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida. Den norske statens myndigheter har valgt å initiere utredninger med sikte på å finne en utvei for å introdusere “avbøtende tiltak,” for å forsøke å redusere eller kamuflere skadene ved de aktuelle naturinngrepene på slik måte at de ikke når opp til terskelen for krenkelse av samenes menneskerettigheter.

Å ofre natur for å redde natur, er en umulighet dersom målet er å berge livet og økosystemene på Jorden.

Det er umulig å gjennomføre noe grønt skifte ved å ofre naturverdier i stor skala, derunder svekkelse av grunnlaget for samisk naturbasert bærekraftig reindrift. Lokale naturbaserte virksomheter har desto større betydning i en situasjon med globale klimaendringer samt også økte globale konfliktnivåer, som begge gjør eksistensen av lokale naturbaserte bosettinger og strategier for produksjon av mat og andre nødvendigheter særlig viktig. Å ofre natur for å redde natur, er en umulighet dersom målet er å berge livet og økosystemene på Jorden. Vindkraftanlegg forbruker natur. Det er utvilsomt at den alvorlige forringelsen og fragmenteringen av naturen og reindriftsarealene representerer et betydelig naturtap som i sin konsekvens kan medføre at berørte reindriftsutøvere må oppgi sin levemåte og sitt naturbaserte levebrød.

Vår konklusjon

I etterkant av store demonstrasjoner i Oslo i februar og mars 2023, ga statsministeren og olje- og energiministeren uttrykk for at de skulle ordne opp i situasjonen. Men de har ønsket å gjøre dette på en måte som opprettholder vindkraftanleggene – og dermed også det pågående menneskerettsbruddet. De samiske samfunnene og reindriften kan naturligvis aldri akseptere en slik form for “løsning,” og det er oppsiktsvekkende og uakseptabelt at norske politiske myndigheter går videre med en utredning som har til hensikt å la vindkraftanleggene – og menneskerettsbruddet – fortsette.

Oslo Sámiid Searvi – Oslo Sameforening vil understreke det ikke finnes og ikke kan finnes noen avbøtende tiltak som kan bringe ødelagt natur tilbake. Det innebærer at det eneste akseptable grepet som kan gjøres for å stoppe det pågående menneskerettsbruddet er at de vindkraftanleggene på Fosen som omtales i dommen nedlegges og demonteres, og at naturen tilbakeføres med et seriøst og omfattende anleggsarbeide for å reparere områdene så langt det er mulig.