Saemien gåhtsajimmie Åarjel-Nöörjesne

Jalhts stoerre bielieh Åarjel-Nöörjen veeljemegievleste leah aerpievuekien saemien dajven ålkolen, NSR:n kandidaath Åarjel-Nöörjesne aktem saemien gåhtsajimmiem dååjroeh dovne staarine jïh voenine.

Guvvie: Jonas Driveklepp

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
30.08.2021
NSR

Saemien gåhtsajimmie Åarjel-Nöörjesne

– Åarjel-Nöörjen veeljemegievlie lea eevre sjïere veeljemegievlie saemien ektiedimmesne. Veeljemegievlesne mahte gaajhkh tjïelth Nöörjesne Trööndelagen åerjielisnie, jïh lea akte dejstie stööremes veeljemegievlijste, dovne dejstie mah maehtieh jïenestidh jïh stoeredahkesne. Daate sæjhta jiehtedh mijjieh tjoerebe laavenjostoem tjïeltigujmie jïh regijovnigujmie veeljemegievlesne syökedh guktie dah stuerebe dïedtem sijjen saemien årroji åvteste vaeltieh, Tor Gunnar Nystad jeahta, NSR:n voestes kandidaate Åarjel-Nöörjesne.

Manne dååjrem jienebh leah jueriedisnie mejtie dah leah nuekie saemien, jïh mijjese lea vihkele gaajhkesh edtjieh damtedh sijjieh saemien gellievoetesne feerhmesuvvieh

– Oslo Saemien Siebrie (OSS-NSR) lea gellie jaepieh stööremes öörnedæjja saemien gïele- jïh vætnoekuvsjijste Oslosne orreme, jïh fïerhten jaepien mijjieh dååjrebe jiene jienebh mijjine gaskesedtieh jïh sijhtieh meatan årrodh. Eevre tjyölkehke jeenjesh mah sijhtieh bååstede gaavnedh sijjen saemien roehtside daesnie åarjene, Aili Guttorm jeahta, NSR:n mubpie kandidaate Åarjel-Nöörjesne, jïh lïhtsege Oslo Saemien Siebrien kultuvremoenehtsistie.

– Manne dååjrem jienebh leah jueriedisnie mejtie dah leah nuekie saemien, jïh mijjese lea vihkele gaajhkesh edtjieh damtedh sijjieh saemien gellievoetesne feerhmesuvvieh, saaht magkeres identiteetem, jieledevuajnoem, legningem, tjoeleidentiteetem jïh gïeleldh jïh kulturelle maadtoem åtna. Mijjieh dan vaenie saemien seabradahkesne, jïh mijjieh gaajhkesidie daarpesjibie mah sijhtieh saemien båetijen aejkiem bigkedh, Piere Heaika Muotka jeahta, NSR:n gåalmede kandidaate Åarjel-Nöörjesne.

1. guvvie: Tiril Guttorm
2. guvvie: Jonas Driveklepp

Saemien lierehtimmie jïh laavenjostoelatjkoeh

NSR:n kandidaati gaskem Åarjel-Nöörjesne dovne almetjh mah guhkiem saemiepolitihkesne orreme jïh orre gïelh. Hege Merete Somby, Stangeste, lea meatan saemiedigkieveeljemisnie voestes aejkien

– Innlandesne saemien teemah vielie våajnoes sjïdteme medijinie dej minngemes jaepiej, jïh dïhte joekoen hijven. Jis maanah jïh noerh edtjieh sijjen reaktah åadtjodh saemienlierehtæmman, jïh jis mijjen saemien båarasåbpoeh edtjieh nænnoesåbpoe healsoefaalenassem åadtjodh, tjuara almetjidie måjhtajehtedh mijjen leah saemien almetjh jïh saemien histovrije aaj mijjen dajvine, Somby jeahta.

Saemien gaavnedimmiesijjieh, maanagïertesijjieh jïh saemien kultuvrejielede – nov lea jïjnje maam maehtebe buektiehtidh saemien byjresisnie Bergenisnie akten laavenjostoelatjkoen tjïrrh

Bergenisnie NSR-kandidaate Mona Tornensis Hornæs aaj saemien gåhtsajimmiem dååjroe.

– Mijjieh vuejnebe ahkedh jienebh mah sijhtieh goevten 6.b. heevehtidh, saemien åålmegebiejjie, mijjine ektine Bergen Saemien Siebresne. Mijjieh aaj dååjrebe tjïelte sæjhta laavenjostedh jïh lea positijve dïsse mij lea saemien, jïh dan åvteste veeljemasse vaedtsebe akten laavenjostoelatjkoen bïjre Saemiedigkien jïh Bergen tjïelten gaskem! Saemien gaavnedimmiesijjieh, maanagïertesijjieh jïh saemien kultuvrejielede – nov lea jïjnje maam maehtebe buektiehtidh saemien byjresisnie Bergenisnie akten laavenjostoelatjkoen tjïrrh, Hornæs minngemes jeahta.