Boklov, undervisningstilbud og avbøtende tiltak under militærøvelser

Våre representanter foreslår nye saker på Sametinget i dag: oppfølging av nye bokloven, undervisningstilbud for de samiske språkene i Sør-Norge og avbøtende tiltak under militære øvelser i reinbeiteområder!

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
08.03.2022
NSR

Boklov, undervisningstilbud og avbøtende tiltak under militærøvelser

Ny boklov

Fremmet av Henrik Olsen

Regjeringen har igangsatt arbeidet med ny boklov. Målet er å at alle skal ha tilgang til et mangfold av litteratur, og sikre forutsigbarhet, bredde og kvalitet i litteraturen.
I dette arbeidet er det viktig at tilgangen, kvaliteten og mangfoldet av samiske litteratur ivaretas.

I utredningsarbeidet skal det blant annet fokuseres på hvordan litteraturen blir ivaretatt og fremmet på nye plattformer. Den samiske litteraturen er fremdeles lite tilgjengelig digitalt, og i arbeidet med nye boklov må det være et tema hvordan dette kan styrkes.

Kulturministeren har lovet at alle aktuelle instanser skal involveres og høres i dette arbeidet. Det er viktig at også Sametinget involveres i en tidlig fase slik at dette arbeidet kan resultere i ytterligere å forbedre tilgjengeliggjøringen av samisk litteratur, og at den nye loven særskilt nevner ansvaret for den samiske litteraturen.


Undervisningstilbud i de samiske språkene i Sør-Norge

Fremmet av Aili Guttorm

Sametinget skal gå i dialog med høgskoler og universiter i Sør-Norge for å starte opp et undervisningstilbud i de samiske språkene sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Vi ønsker at alle skal få muligheten til å lære seg samisk, og ønsker derfor at det tilbys kurs flere steder både samlingsbasert og nettbasert på flere nivåer.
Universitetene og høgskolene i Sør-norge må også møte kompetansebehovet i det samiske samfunnet.


Avbøtende tiltak under militære øvelser i reinbeiteområdet

Fremmet av Mathias Eilert Olsen

Grunnet en stor snøvinter, mye ising og derav mange låste beiter er det det per nå erklært beitekrise i 22 distrikt i Troms og Finnmark og Nordland, som for Nordland kan bli den største beitekrisen i mannsminne. Disse beitekrisene vil med klimaendringene bare bli vanligere.

Flere av de rammede distriktene ligger nå i hovedområdet for militærøvelsen Cold Response som skal ha hovedvekten i Østerdalen og Indre Troms, men også med aktiviteter utenfor disse to områdene. Det er også mulig med sporadisk aktivitet i de rammede distriktene innenfor forskjellige avdelinger av forsvaret. Det kan være vanskelig for distriktene å vite hvor det blir aktivitet, hvor omfattende aktiviteten er og gjør dermed problematikken vanskeligere. Dialogen mellom reindriften og forsvaret er videre svært avhengig av kunnskapen til befalene og dermed er oppfølgingen reindriften får langt fra uniform for reindriftsområdet.

I situasjonen reinbeitedistriktene er i nå vil en militærøvelse være en stor påkjenning for reindrifta. Forsvaret må derfor finansiere og være til hjelp for avbøtende tiltak under den kommende militærøvelsen Cold Response og i fremtidige militærøvelser som rammer distriktene. Det er viktig at forsvaret får formell opplæringen om reindriften i sine områder, og at systemet og dialogen for hvordan og når forsvaret må gi avbøtende tiltak er gjennomgående for hele forsvaret.