Meahcásteapmi – samisk utmarksbruk

Det samiske folk skal få leve i, av og med våre vidder, skoger, vann og land og alle deres ressurser, slik vi alltid har gjort.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
08.09.2021
NSR

Meahcásteapmi – samisk utmarksbruk

Det samiske folk har bygget sin kultur på bærekraftig bruk av naturen, og de tradisjonelle samiske næringene som reindrift, fiske, jordbruk, duodji og utmarksnæringer. Disse er viktige for opprettholdelsen av samisk kultur. Forholdene må ligge til rette for at de tradisjonelle samiske næringene sikres og utvikles, både juridisk og i forvaltningen av næringene. 

Vi ønsker å legge til rette for opplæring i tradisjonell kunnskap og bærekraftig samisk naturbruk.

NSR vil i neste periode prioritere meahcásteapmi enda mer, derfor går NSR til valg på å utforme en sametingsmelding om bruk av utmarka og våre rettigheter i den sammenhengen.

– Vi i NSR mener at det skal legges til rette for at man kan drive tradisjonell høsting og videreforedling av naturressurser. Vår kunnskap og våre ressurser forplikter oss til å være aktive pådrivere for å få etablert universelle urfolksstandarder hva angår forhold som etikk, miljø, eierskap og rettferdig utbyttefordeling. Å sikre samenes rett til høsting av de fornybare ressursene, slik våre folk har gjort i uminnelige tider, er grunnleggende politiske mål vi har jobbet for over lang tid, forklarer Per Johnny Sara, utmarksutøver og 2. kandidat for NSR i Nordre valgkrets. 

Fremtiden for meahcásteapmi.

Det er ikke lenger alle som har mulighet til å lære og tilegne seg tradisjonell kunnskap i hjemmet. For å bevare denne dyrebare kunnskapen og arven må vi sørge for andre måter å lære, og på den måten bidra til å bevare den.

– Vi ønsker å legge til rette for opplæring i tradisjonell kunnskap og bærekraftig samisk naturbruk. På den måten vil vi både styrke og bevare den tradisjonelle samiske utmarksbruken. Det er mange plan å gjøre det på, både den praktiske kunnskapen i seg selv, og kunsten å klare seg, men også å løfte kunnskapene om hvilke rettigheter, forvaltningskunnskap og tradisjonelle systemer, sier Vidar Andersen, 5. kandidat i Gáisi valgkrets.

Tilpasse oss en ny tid

Våre muligheter til komme oss til våre områder må tilpasses slik at det er mulig for oss å videreføre fangsten og høstingen vi er så avhengige av, både kulturelt og på andre måter. Regelverket som regulerer muligheten til bygdefolks tradisjonelle nærings- og utmarksbruk trenger en gjennomgang som sikrer at det er i samsvar med internasjonal urfolksrett og samiske trenger en gjennomgang som sikrer at det er i samsvar med internasjonal urfolksrett og samiske rettsforståelser og sedvaner om bygdefolks rett og prioriterte adgang.

Vi vil og jobbe for at våre bruks- og eierrettigheter til land og naturresursene blir utredet og anerkjent.

– Om motorferdselloven skal endres så må vi selvsagt ta beslutninger som hensyntar alle. For å få dette til må vi ta hensyn til og ivareta alle næringer og interesser som bruker meahcci, slik som reindrifta, fastboende samers tradisjonelle bruk, naturmangfoldet og også øvrig friluftsliv. Vi skal sørge for at alle regelverk og lover som regulerer samisk bruk er i samsvar med internasjonal urfolksrett og samiske og lokale rettsforståelser og sedvaner. Vi vil og jobbe for at våre bruks- og eierrettigheter til land og naturresursene blir utredet og anerkjent, avslutter Per Johnny Sara.