Laks – Grunnlag for bosetting og kultur

I Nordre valgkrets er laksefisket en svært viktig ressurs for bosetting og kultur. I Alta har lokal forvaltning av denne naturressursen nå fungert i mer enn 300 år. Våre muligheter ligger i at vi setter klare betingelser for hvordan fisket skal gjennomføres og forvaltes.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.09.2021
NSR

Laks – Grunnlag for bosetting og kultur

I Nordreisa ønsker lokale krefter nå å etablere et villakssenter og dette er et viktig tiltak for å formidle kunnskap om laksen som ressurs, om fisket og om kulturen som hører til dette.

Sjølaksefisket er svært viktig for kystområdene. Det er uakseptabelt at sjølaksefiskerne er regulert så sterkt at det truer både rekruttering og tradisjonell kunnskap. Urfolksrettigheter, rettighetshavere og lokale innbyggere må være premissleverandører når laksereguleringene blir vedtatt. NSR vil arbeide for mer lokal forvaltning av lakseressursene i kommende periode. Det er nettopp vedtatt en laksemelding på Sametinget hvor politiske prioriteringer de neste årene kommer klart fram.

Diddi, luosjuolgi, goadjin ja duovvi

Sametingsmeldinga heter “Diddi, luosjuolgi, goadjin ja duovvi”. Tittelen beskriver alder, kjønn og størrelse på laks, ord som viser hvor nøyaktige laksebegrep er på samisk. Det fins også ord som berører fisket, været, havet, elva, strømmen og enda flere forhold. Laksefisket er viktig ikke bare for språket, men også for samisk kultur og som næringsvei.

Rettighetsbærerne er de siste som skal legge bort fiskeredskapene og de første som skal ta fiskeredskapene i bruk igjen.

NSR mener at laksefisket skal danne grunnlag for elvesamisk og sjøsamisk kultur også i framtida. Regjeringen varsler ny stortingmelding om havbruksnæringen. Fiskeriministeren sier at de har mål om fem ganger større oppdrettskapasitet framover. En slik økning truer våre laksestammer. Dette skjer samtidig som at regjeringen har innskrenket vårt tradisjonelle laksefiske i havet og i elvene.

Det tradisjonelle laksefisket må styrkes framover. NSR vil at dette fisket fortsatt skal sikre samisk kultur og samfunnsliv. Rettighetsbærerne er de siste som skal legge bort fiskeredskapene og de første som skal ta fiskeredskapene i bruk igjen.

Fiske og havbruk er ikke det eneste som går ut over laksebestanden. Bestandene av predatorer som havert, steinkobbe og oter har økt. Minken spiser også laks, og det samme gjør forskjellige lakseender. Derfor må predatorene reduseres ikke bare i elvene, men også i fjordene.

Oppdrettslaks, laksesykdommer og pukkellaks

Utfordringer som oppdrettslaks, laksesykdommer og nye arter som pukkellaks bekymrer. Oppdrettslaks må ikke blandes genetisk med villaks og fører med seg flere sykdommer. Det er best å være føre var. Derfor krever NSR at Sametinget skal konsulteres i arbeidet med stortingsmeldingen om havbruksnæringa. Pukkellaksen konkurrerer med lokale laksebestander, og den kan fortrenge vanlig laks. Det er svært viktig at det drives utrydningsfiske i sjø av pukkellaks.

Pukkellaksen konkurrerer med lokale laksebestander, og den kan fortrenge vanlig laks.

NSR vil sikre både tradisjonelt fiske og godt ressursgrunnlag for kommende generasjoner. På den måten kan tradisjonskunnskap videreføres og formidles til ungdommer både ved elvene og på kysten.