Jåvleheelsegh NSRen åejvijste

Gieries NSR-lïhtsegh Daelie jåvle aalka, jïh mijjieh joekoen tjarke jåvleraeffien mietie haeliedibie. 2020 akte haestiedihks jaepie orreme gaajhkesidie abpe veartenisnie aktine veartenevijries pandemijine. Dïhte aaj mijjem Saepmesne baajnehte. Muvhth leah naakenem dasseme maam iehtsieh. Gellie barkoesijjieh jïh sïelth tjabreminie, jïh mijjen sosijaale jïh kulturelle infrastruktuvre fååtese. Mijjen almetjh båatsosne leah guektiengïerth tjabreme – dovne pandemijine jïh gåatomevaahrine dan  lopmijes daelvien gaavhtan.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
22.12.2020
NSR

Jåvleheelsegh NSRen åejvijste

Gieries NSR-lïhtsegh

Daelie jåvle aalka, jïh mijjieh joekoen tjarke jåvleraeffien mietie haeliedibie. 2020 akte haestiedihks jaepie orreme gaajhkesidie abpe veartenisnie aktine veartenevijries pandemijine. Dïhte aaj mijjem Saepmesne baajnehte.

Muvhth leah naakenem dasseme maam iehtsieh. Gellie barkoesijjieh jïh sïelth tjabreminie, jïh mijjen sosijaale jïh kulturelle infrastruktuvre fååtese. Mijjen almetjh båatsosne leah guektiengïerth tjabreme – dovne pandemijine jïh gåatomevaahrine dan  lopmijes daelvien gaavhtan.

“Maŋŋil goavvegiđa boahtá buorre geassi” lea teekste NSR-joejkesne maam Ante Mihkkal Gaup lea tjaaleme. Guelhties gïjren mænngan hijven giesie båata. Daah leah hijven baakoeh mah soelkedehtieh gosse 2020 jorkese jaapan 2021.  Vaajt daate leevles tïjje nåhka jïh 2021 hijven sjædta.

Mijjieh joe 2021 aalkeme jïh saemiedigkien budsjedtem nænnoestamme hijven saerniejgujmie saemien maanide jïh noeride, saemien gïelide jïh guvhkiehtæjjide mah saemien kultuvre- jïh gïelejarngine barkeminie. NSR lea vuesiehtamme mijjieh Saepmiem guhkiebasse evtiedibie jïh veaksahkåbpoe darjobe, gosse Saemiedigkiem saemien sisveginie stuvrebe.

2021 edtjebe, lissine dam vihkeles kultuvrebarkojne saemiensiebrine gïehtelidh, orrestamme leajhtadimmien bïjre birredh saemien åålmegistie. Orre presideentekandidaatine jïh ambisijööse politihkine Saapman edtjebe veeljemasse vaedtsedh.

Mijjieh mijjen joekoen åajvoeh saemiedigkiepresideente Aili Keskitalom barkoen åvteste gijhtebe mubpien jaepien, men mijjen leah annje 10 askh aajmene altese stuvremen nuelesne jïh maehtebe altese minngemes orrejaepiehåaloemasse aavoedidh tsïengelen 1.b.

Men voestegh jåvleraeffie man mietie dan tjarke haeliedibie. Lahkoe jåvlh jïh buerie orre jaepie!

 

Jïjnjh heelsegh

Runar Myrnes Balto, åvtehke

Saia Stueng, 1. mubpieåvtehke

Vidar Andersen, 2. mubpieåvtehke