Foreslår etiske retningslinjer om helseforskning på samer

Sametinget behandler nå en sak om etiske retningslinjer for helseforskning som omhandler samer. Det har aldri tidligere vært retningslinjer som påpeker at helseforskning skal baseres på respekt for samisk kultur, selvbestemmelse og samer som urfolk.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
22.05.2019
NSR

Foreslår etiske retningslinjer om helseforskning på samer

– Disse retningslinjene er et ledd i å bidra til god, samfunnsnyttig helseforskning som kan føre det samiske samfunnet videresier Viktor Bomstad, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund

Tidligere tiders forskning ble utført ikke bare med manglende kunnskap om og fokus på samenes levesett og kultur, men med et diskriminerende og rasistisk syn på samene som laverestående og mindreverdige. Dette synet på samer ble rådende på flere områder, noe har satt dype spor hos mange og ført til at mange i det samiske miljøer fortsatt har en mistillit mot forskere.

– Forskningsetikk i dag er ikke slik den var under skallemålingstiden. Dagens forskning har strenge krav til både etikk og personvern på både nasjonalt og internasjonalt nivå, men disse sier fortsatt ingenting om hvilke spesielle hensyn og vurderinger forskning som angår samer skal ha, fortsetter Bomstad.

– Disse retningslinjene skal sikre at forskning tar hensyn til og respekterer samisk kultur og de samiske samfunnene i forskningsprosessen. Det er viktig at samiske behov og rettigheter ivaretas, særlig i helseforskning, både når det gjelder eierskap til vår menneskelig materiale og hvordan denne forskningen gjennomføres,sier Niko Valkeapäa.

Ulike FN-konvensjoner og FN-organer påpeker viktigheten av å ta hensyn og respektere urfolks kultur i forskningssammenheng, og at det er et sentralt ledd i retten til selvbestemmelse.

– Vi ser fram til å vedta etiske retningslinjer for samisk helseforskning. Det blir et historisk viktig steg for samene og for samisk helseforskning, avslutter Niko Valkeapää