Folkeretten gjelder ved utbygging av 420 kV kraftlinjer

Statnett sine begrunnelser for samtlige 420kV-kraftlinjer i Finnmark baserer seg i hovedsak på ny næringsutvikling og utbygging av kraftkrevende industri, og derav forventet vekst i vindkraftindustrien. Sametingsrådet vil understreke at folkeretten gjelder i alle inngrepssaker.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
31.05.2022
NSR

Folkeretten gjelder ved utbygging av 420 kV kraftlinjer

Av sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR)

Statnett SA har søkt NVE om konsesjon for å bygge flere store kraftledninger i Finnmark. Det omhandler 420kV kraftlinjer fra Skaidi og videre til både Hammerfest, Adamselv og Seidafjellet.

Arealinngrep av denne størrelsen gjør at Sametingsrådet fremmer sak til plenum i juni om prinsipper for ivaretakelse av samiske rettighetshavere i forbindelse med utbyggingsplaner av kraftlinjer i samiske områder.

Sametingsrådet anerkjenner behovet for sikker tilgang på strøm, men mener samtidig at tilrettelegging for kraftintensiv næringsutvikling ikke skal gå utover naturgrunnlaget for samisk reindrift og utmarksbruk.

…tilrettelegging for kraftintensiv næringsutvikling ikke skal gå utover naturgrunnlaget for samisk reindrift og utmarksbruk

Når det gjelder vindkraft på land er Sametinget tydelig på at vi avviser alle inngrep som følge av vindkraftutbygging i samiske områder, etter vedtak fra plenum i 2020.

Det følger av folkerett og norsk lov at direkte berørte samiske interesser og rettighetshavere skal gis mulighet til å delta på beslutningsprosessene om bruk av deres tradisjonelle landområder. Direkte berørte samiske interesser skal konsulteres med formål å oppnå deres fritt, informerte forhåndssamtykke til planlagte tiltak og beslutninger.

Samiske kulturminner i tråd med kulturminnelovens bestemmelser må også utredes grundig før tiltak iverksettes.

Sametingsrådet er kjent med at mange reinbeitedistrikter er kritiske til inngrepet på bakgrunn av hvilke konsekvenser det gir, men også ringvirkninger og tilleggsbelastninger i en allerede presset situasjon. Kraftlinjeutbygging vil også påvirke utmarksbruken og beiteområdene til landbruket negativt.

Etter vårt syn er kunnskapsgrunnlaget i søknadene mangelfull da de ikke bygger på samisk tradisjonell og erfaringsbasert kunnskap. Dessverre er ikke samisk utmarksbruk engang konsekvensutredet, selv om inngrepet helt klart vil gi påvirkninger her.

Dessverre er ikke samisk utmarksbruk engang konsekvensutredet, selv om inngrepet helt klart vil gi påvirkninger her.

For Sametingsrådet er det viktig å se på helhetsbelastningen av slike inngrep, sammen med eksisterende inngrep i de samme områdene. Konsekvensene for naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse vil bli omfattende da beitegrunnlaget for reindrift og sauedrift, høstingsområder og kulturlandskap nedbygges.

Dette kan altså være i strid med de folkerettslige vernet samisk kultur og næringsutøvelse har. En utvikling for noen skal ikke gå på bekostning av andre og eksisterende bruk. Arealgrunnlaget er avgjørende for ivaretakelse av samisk språk, kultur og tradisjoner, samt utvikling av samiske næringer. For mange har naturen også stor verdi og betydning for trivsel og bolyst.

Det er viktig at Sametingets plenum på et tidlig tidspunkt uttrykker hvilke folkerettslige rammer som må ligge til grunn for videre utvikling av våre samfunn. Prinsippene til 420 kV kraftlinjer i samiske områder vil danne et viktig grunnlag for Sametingets posisjoner i den videre prosessen.

Jeg ser frem til en viktig og spennende debatt.