Bïegkefaamoen vööste gæmhpoeminie abpe Saepmesne

Bïegkefaamoebigkeme båatsoem aajhta abpe Saepmesne. Vaeride jïh eatnemem eerjedh lea oktegimse joekoen itjmies, men båatsose dïhte stööremes itjmiesvoete lea dïhte eksistensijelle aajhtoe mij bïegkefaamoe lea, dovne daelie jïh båetijen aejkien. NSR ij bïegkefaamoebigkemem saemien båatsoedajvine jååhkesjh.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
28.07.2021
NSR

Bïegkefaamoen vööste gæmhpoeminie abpe Saepmesne

Fïerhten biejjien mijjieh båatsoen jieledeeaktoej åvteste gæmhpoeminie åejvieladtji vööste Saemiedigkien tjïrrh. Goh dïhte stööremes saemien åejvieorganisasjovne NSR aaj meatan ektiedimmieh jïh åålmehsiebrieh tseegkedh juktie båatsoen reaktah jïh eatnemem Saepmesne vaarjelidh. NSR lea saemiej aamhtesi åvteste gymhpeme vielie goh 50 jaepieh, jïh lea tjirkije saemien reaktaj åvteste Saemiedigkesne.

Kruana kolonialisme

– Båatsoe lea akte mijjen vihkielommes gïele- jïh kultuvreguedtiejistie, jïh gosse bïegkefaamoe båatsoen jieliemassevåaromem håvhtede, dïhte aaj saemien gïelem jïh kultuvrem håvhtede, Maja Kristine Jåma jeahta, mij lea NSR:n voestes kandidaate åarjelsaemien veeljemegievlesne.

Bielie gåatoemistie seenhte daelvege gaarvanamme bïegkefaamoebigkemen gaavhtan Fovsenisnie.

Dagkerh bigkemi gaavhtan vihkeles gåatomedajvh industrijedajvine sjidtieh. Jåman sïjtesne akte bielie gåatoemistie seenhte daelvege gaarvanamme bïegkefaamoebigkemen gaavhtan Fovsenisnie. Gosse stoerre bielieh gåatoemistie dassa dellie dïhte sæjhta daanbeajjetje gïehtelimmiem baajnehtidh, jïh ellen vïerremes fuelhkieh noerhkedh bovtsigujmie orrijidh.

– Ibie sïjhth daan såarhts kruana kolonialismem jååhkesjidh! NSR kreava bïegkefaamoe ij edtjh bigkesovvedh saemien båatsoedajvine. Daelie reaktoe tïjje aktem vaarjelimmiem laaken tjïrrh åadtjodh bïegkefaamoen vööste, Jåma jeahta.

Bïegkefaamoen vööste gæmhpoeminie noerhtene

Aaj noerhtene bïegkefaamoebigkeme båatsoem håvhtede. Deatnun jïh Lebesbyn gaskesne Davvi bïegkefaamoevierhkiem soejkesjeminie. Bïegkefaamoevierhkie sæjhta 267 turbijnh tjeekedh, jïh dam lea soejkesjamme bigkedh dennie aejlies vaeresne Rásttigáisá.

Daelie tïjje båateme jiehtedh nuekie lea nuekie! Saepmie ij vielie bïegkefaamoebigkemem tööllh.

– Båatsoe Finnmarhkesne lea joe tjarke deadtoven nuelesne, jïh akte bïegkefaamoebigkeme sæjhta lissine båetedh gruvide jïh dan soejkesjamme 420 kV faamoeledningasse Skaidin luvhtie Lebesbyn gåajkoe, Mathis Nilsen Eira jeahta, mij lea båatsoeburrie jïh NSR:n voestes kandidaate Ávjovárri veeljemegievlesne.

– Joekoenlaakan båatsoem krööhkestidh gosse bïegkefaamoem vuarjesje, jïh båatsoe tjuara tjïelke nuepiem utnedh illedahkem bigkemeaamhtesinie baajnehtidh. Daelie tïjje båateme jiehtedh nuekie lea nuekie! Saepmie ij vielie bïegkefaamoebigkemem tööllh, Nilsen Eira jeahta.

Aktene dan behtjiedihks tsiehkesne Eira veanhta vihkeles båatsoen kapasiteetem dåarjoehtidh jïjtse reaktah vaarjelidh, jïh båatsose tjïelke nuepiem vedtedh illedahkem bigkemeaamhtesinie baajnehtidh. Mubpien boelhken Saemiedigkesne NSR sæjhta jåerhkedh reakta-aajhteridie areaalevigkine dåarjoehtidh, jïh institusjovnide mah dennie barkosne viehkiehtieh.

– NSR lea Saemiedigkien tjïrrh, dåarjoeöörnegh tseegkeme jïh dåarjoehtamme båatsoesïjtide mah leah areaalevigkine. Mijjieh aaj institusjovnh dåarjoehtamme jïh tseegkeme goh Protect Sápmi mij båatsoem viehkehte. Mov mïelen mietie ajve vihkielåbpoe sjædta dagkerh dåarjoesysteemh båatsose tseegkedh tïjjen åvtese, Eira jeahta.

Læjhkan åvtese vuajna

Sara Katrine Aleksandersen lea NSR:n njealjede kandidaate Gáisi veeljemegievlesne jïh bovtsigujmie gïehtele Kvaløyesne Romsesne gusnie bïegkefaamoebigkemem tjarke kråahpesne damteme.

– Sårkoe lij, jïh annje lea sårkoe bïegkefaamoevierhkiem jïh dejtie gaajh stoerre turbijnide vuejnedh. Bovtsese akte stoerre vaejvie jïh dajvijste rievieh gusnie jïjnjh darjomh, Sara Katrine jeahta.

Jalhts Sara Katrine jïh fuelhkie leah stoerre gåatomedajvh dasseme bïegkefaamose, dïhte 20 jaepien båeries nïejte guhte lea akte dejstie ellen nööremes NSR:n læstojne Saemiedigkieveeljemasse, veeljie åvtese vuejnedh.

Sårkoe lij, jïh annje lea sårkoe bïegkefaamoevierhkiem jïh dejtie gaajh stoerre turbijnide vuejnedh.

– Ibie daam gæmhpoem vitneme, men manne leam eajhnadovveme manne sïjhtem politihken tjïrrh barkedh guktie jeatjebh eah daarpesjh dam seamma dååjredh goh mijjieh libie dorjeme, Sara Katrine jeahta.

Minngemes tïjjen vuastalimmie bïegkefaamoen vööste lea læssanamme, jïh jienebh leah tjïelkelaakan vuajneme guktie bïegkefaamoe lea eatnemem eerjeme jïh mah konsekvensh dïhte eatnamasse, båatsose jïh jeatjah utniejidie miehtjiesdajveste vadta. NSR sæjhta jåerhkedh njueniehkisnie årrodh dennie barkosne mubpien Saemiedigkieboelhken.