Endelig skjer det noe med reindriftsloven

Sist uke var det høringsfrist for reindriftslovutvalgets forslag til ny lov for reindrifta. Det er første gang det er satt ned et samisk lovutvalg oppnevnt av Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Kategori
NSR åarjel
Forfatter
NSR
Dato
15.01.2023
NSR åarjel

Endelig skjer det noe med reindriftsloven

Regjering har gjennom Hurdalsplattformen varslet en “heilskapeleg revidering av
reindriftslova”, og dette bidraget fra reindriftslovutvalget mener Norske Samers Riksforbund (NSR) er godt utgangspunkt for det videre arbeidet.

– Dette er gledelig og vi i NSR ser på forslaget som er veldig godt utgangspunkt for den videre prosessen, sier leder Beatrice Iren Fløystad.

Det foreslås blant annet å endre oreigningslova § 25 annet ledd til “Det er ikke adgang til å gi samtykke til forhåndstiltredelse ved ekspropriasjonsinngrep i samiske reindriftsrettigheter før det foreligger en rettskraftig avgjørelse om
inngrepets lovlighet”.

– Dette vil gi styrket vern av arealer, og vi mener det er viktig. Dette er en slik endring som gjør at staten slipper å havne i en ny Fosen-sak, sier Fløystad.

En annen viktig del av dette er at forslaget styrker likestilling ved at det for eksempel foreslås kjønnsmessig balanse i distriktsstyrer, og at ved eventuelt opphør av ekteskap gis rett til å flytte tilbake til sin opprinnelige siida.

Det har kommet flere høringssvar og det er også gitt høring på dyrevelferden. NSR mener det er bra at andre også tar dyrevelferden på alvor.

– Vi har i vårt høringssvar påpekt at den samiske kulturen og språket er viktig kompetanse å ha for de som skal forvalte denne loven. Og regulering av ferdsel i nærheten av rein i sårbare perioder er først og fremst begrunnet i dyrevelferd, sier Fløystad.

Reindriften inngår i et større felleskap, ikke bare på norsk side av Sápmi, men inngår i et økologisk felleskap med hele verden.

– Verden står ovenfor for mange utfordringer i fremtiden, og det er derfor viktig å huske på at den samiske reindriften innehar kunnskaper og tradisjoner som verden trenger. I en verden hvor vi lever på randen av hva jordkloden vår tåler, er det viktig å bevare kulturer som fortsatt lever ved å tilpasse seg naturen og drives på naturens premisser, avslutter Fløystad.

Høringsuttalelsen til NSR finnes å lese på Sametingets hjemmesider. NSR vil berømme arbeidet som er gjort av reindriftslovutvalget og NSR gir sin støtte til Sametinget i det videre arbeidet.