Styrket medbestemmelse for de minste samiske språkgrupper

Runar Myrnes Balto, sametingsrepresentant fra Vesthavet valgkrets og leder i Norske Samers Riksforbund, fremmer denne uken en sak om styrket medbestemmelse for de minste samiske språkgruppene på Sametinget.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
04.06.2019
NSR

Styrket medbestemmelse for de minste samiske språkgrupper

NSR tar på alvor Sametingets ansvar for å representere hele det samiske folket. Nå vil vi se mer på måter for å styrke medbestemmelsen til samer tilknyttet de minste samiske gruppene, innenfor dagens lovverk. Sametinget er i sitt 30 år klar for å se på nye måter å utvide våre demokratiske prosesser, sier Myrnes Balto

Forslaget til ny sak kan leses i sin helhet under:


Som samenes folkevalgte organ representerer Sametinget hele det samiske folket på norsk side av Sápmi. Flertallet på Sametinget anser det som Sametingets oppgave å legge best mulig til rette for det samiske folkets medbestemmelse i de samepolitiske sakene som angår dem.

Samer tilknyttet de minste samiske språkgruppene, herunder skoltesamene, pitesamene og umesamene, kan oppleve å ikke oppnå direkte representativitet gjennom ordinære demokratiske kanaler. De har likevel rett til å kunne forvente en plass i politiske prosesser som angår dem.

For å sikre medbestemmelse og påvirkning for mindre grupper, kan det være aktuelt å iverksette særegne tiltak. Sametingets flertall ber dermed sametingsrådet igangsette et arbeid med mål om å styrke medbestemmelsesmuligheten for de mindre samiske språkgruppene, og foreslå tiltak som kan gjennomføres innenfor dagens lovverk.