Landsmøteresolusjon: Norsk-svensk reinbeitekonvensjon

NSRs landsmøte i oktober 2020 vedtok i en landsmøteresolusjon å be statene intensivere arbeidet med norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Den tidligere konvensjonen gikk ut i 2005 og det er nå en uholdbar situasjon for reindriften flere steder langs den svensk-norske statsgrensen.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
08.05.2021
NSR

Landsmøteresolusjon: Norsk-svensk reinbeitekonvensjon

NSRs 46.landsmøte er dypt bekymret for at det fremdeles ikke er på plass en ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige, og ser det derfor nødvendig å løfte saken nok en gang.

Den tidligere konvensjonen gikk ut i 2005 og det er nå en uholdbar situasjon for reindriften flere steder langs den svensk-norske statsgrensen. Den grenseoverskridende reindriften har sin opprinnelse fra uminnelige tider og lenge før statsdannelsene av Sverige og Norge.

Statene har gjennom Lappekodisillen fra 1751 anerkjent rettsgrunnlaget til den grenseoverskridende reindriften

Den grenseoverskridende reindriften handler ikke bare om effektiv ressursutnyttelse, men den bidrar også til å binde oss samer sammen som ett folk. Samhandlingen over statsgrensene bidrar til å styrke våre språk, vår kultur og vårt samfunnsliv.

Statene har gjennom Lappekodisillen fra 1751 anerkjent rettsgrunnlaget til den grenseoverskridende reindriften. Også Høyesterett har i Altevanndommen fra 1968 anerkjent rettigheter til grenseoverskridende reindrift.

Statenes unnfallenhet med å få på plass en ny reinbeitekonvensjon er alvorlig.

Likevel har statene historisk gjennom sin maktbruk og innblanding i samisk reindrift ført til at grenseoverskridende reindrift er avsluttet noen steder. Andre steder har statene skapt vanskeligheter med å opprettholde den grenseoverskridende reindriften. Og i noen områder har det ført til konflikter mellom samer.

Statenes unnfallenhet med å få på plass en ny reinbeitekonvensjon er alvorlig. Det haster med å få fremdrift i arbeidet med den norsk-svenske reinbeitekonvensjonen. Uten avtaler om hvordan beiteområdene skal brukes vil saker ende opp i rettssystemet. Dette skjer samtidig som reindrifta må håndtere et sterkt økende arealpress og stadig nye inngrep i beiteland.

NSRs 46. landsmøte anmoder statene Sverige og Norge om å rydde opp i utfordringene de har skapt for grenseoverskridende reindrift, og statene må snarest iverksette arbeidet med å få på plass en ny reinbeitekonvensjon. I arbeidet må samenes rett til selvbestemmelse og til et fritt og informert forhåndssamtykke bli respektert.

NSR landsmøte ber Sametinget intensivere arbeidet med å få på plass en ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon.