Alt du må vite

Her finner du informasjon om det du trenger å vite om Sametingets behandling av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Ta gjerne kontakt med saksansvarlige for å gi innspill til sakene. Behandlingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport blir en historisk hendelse i Sametingets plenum, og den største enkeltsaken Sametinget har fått til behandling så langt. Dette blir den første behandlingen av rapporten. Sametingsrådet fremmer til sammen åtte saker til behandling i Sametingets plenum mars 2024. 19.-23. februar behandles sakene i komitéene. 4.- 8. behandles sakene av Sametingets plenum.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
19.02.2024
NSR

Alt du må vite

 

 1. Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – Sametingets overordnede vurderinger
 2. Sannhet og forsoning – Menneskelige omkostninger
 3. Sannhet og forsoning – Pilar 1: Kunnskap og formidling
 4. Sannhet og forsoning – Pilar 2: Språk og opplæring
 5. Sannhet og forsoning – Pilar 3: Kultur og kulturminner
 6. Sannhet og forsoning – Pilar 4: Forebygging av konflikter
 7. Sannhet og forsoning – Pilar 5: Implementering av regelverk
 8. Sannhet og forsoning – Næring

Høringer: Onsdag 21.02. kl. 09:00-12:00. Se stream her.

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – Sametingets overordnede vurderinger

Fornorskningspolitikken har ført til fornorskningsskader for enkeltpersoner og for det samiske samfunnet som helhet.

Les plenumssaken: Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – Sametingets overordnede vurderinger

Behandles i Plan- og finanskomiteen.

Saksordfører: Beaska Niillas (beaska@nsr.no)

NSR foreslår at det opprettes et eget organ underlagt Stortinget som skal rapportere på fremgangen i oppfølgingen av Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Sametingsrådet støtter forslaget om et kompetansesenter for formidling om fornorskningspolitikken, men understreker at organiseringen må ta hensyn til behovet for lokal formidling i alle områder, og at det må tas hensyn til eksisterende kunnskapsmiljøer. I tillegg pekes det på behovet for nye institusjoner i samiske områder.

NSR foreslår at hele samfunnet inviteres med i prosessen. Institusjoner, organisasjoner, fylker og kommuner anbefales å se på hvilken rolle de har hatt historisk, og hvordan deres virksomhet påvirker samiske forhold i dag. De inviteres til å kjøre egne prosesser, og til å hente inspirasjon fra Utdanningsforbundet og Den norske kirke. 

Sametingsrådet foreslår i saken at Sametinget utviser stor solidaritet med kvenene/norskfinnene og skogfinnene.

Sannhet og forsoning – Menneskelige omkostninger

Rapporten viser at de menneskelige omkostningene av fornorskning og urett har konsekvenser for enkeltmennesker fortsatt i dag.

Les plenumssaken: Sannhet og forsoning – Menneskelige omkostninger

Behandles i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

Ansvarlig for NSR: Maren Benedicte Nystad Storslett (maren@nsr.no)

Kommisjonen har grundig dokumentert mange former for urett mot den samiske befolkningen. NSR mener at rapporten motbeviser enhver som måtte tro at de menneskelige omkostningene av fornorskning og urett hører fortiden til. Historisk urett har konsekvenser for enkeltmennesker fortsatt i dag, og det er mye som må repareres. 

NSR støtter en rekke forslag kommisjonen fremmer, om blant annet tiltak mot samehets, utvikling av helsetilbud, tiltak mot vold, selvmordsforebyggende tiltak, forskning og videre kunnskapsutvikling. 

Sametingsrådet trekker blant annet frem behovet for en ny organisering av de samiske helsetjenestene, slik at de får gode utviklingsmuligheter, og behovet for mye videre forskning på sammenhengene mellom fornorskning og uhelse i dagens samfunn. 

NSR foreslår blant annet et videre arbeid for å se på hvordan spesialskoler, for eksempel døveskoler, har bidratt i fornorskning. Et annet forslag er at rettsvederlag for samer med tapt skolegang revideres slik at flere kan benytte seg av den og at erstatningssummen økes.

Sannhet og forsoning – Pilar 1: Kunnskap og formidling

Økt kunnskap om samiske forhold og fornorskningspolitikken vil være en måte å reparere usynliggjøring og mindreverdighetsfølelse og redusere mengden av diskriminering og samehets.

Les plenumssaken: Sannhet og forsoning – Pilar 1: Kunnskap og formidling

Behandles i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

Skyggesaksordfører: Aili Guttorm (aili.guttorm@nsr.no) 

NSR støtter kommisjonens forslag til tiltak om bred formidling av samisk historie og samfunnsliv, herunder om fornorskningen. Dette må skje gjennom skolen, men også gjennom formidling til samfunnet for øvrig. Satsningen må inkludere styrking av støttemateriell, læremateriell, bøker og faglitteratur om samiske tema, også med lokal historieformidling.

NSR foreslår i tillegg blant annet at universitetene og høyskolene styrker det samiske innholdet i sine utdanninger, og at museer og formidlingsinstitusjoner gis bedre økonomisk vilkår for å styrke sin formidling av samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Sannhet og forsoning – Pilar 2: Språk og opplæring

Tapet av språk er et kollektivt traume og en livssorg for den enkelte. Skolen og opplæringssektoren er helt sentrale bidragsytere i fremtidige repareringsprosesser.

Les plenumssaken: Sannhet og forsoning – Pilar 2: Språk og opplæring

Behandles i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

Skyggesaksordfører: Mathias Eilert Olsen (mathias.eilert.olsen@gmail.com) 

Samisk språkopplæring må tilbys til alle samer på alle nivåer, inkludert i barnehage, skole og i voksenopplæring. Tilbud må lovfestes. Det bør være språksentre tilgjengelig i alle samiske områder, og Sametinget foreslår et utvalg for å vurdere måter å styrke læremiddelutvikling.

Samisk språk og stedsnavn må synliggjøres i hele samfunnet, og sametingsrådet anbefaler alle offentlige myndigheter, inkludert Stortinget, å skilte på samisk i sine egne lokaler. NSR mener at det må bli lovpålagt å skilte også med pite- og umesamiske stedsnavn.

Sannhet og forsoning – Pilar 3: Kultur og kulturminner

Samisk kunst og kultur, idrett og frivillighet trenger et løft for å reparere fornorskningsskadene. De samiske kulturminnene dokumenterer vår tilstedeværelse, og må anerkjennes og tas vare på.

Les plenumssaken: Sannhet og forsoning – Pilar 3: Kultur og kulturminner

Behandles i Nærings- og kulturkomiteen.

Ansvarlig i NSR: Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell (olehenrik@nsr.no)

NSR støtter kommisjonen i at det trengs en stor satsning på samisk kultur, og foreslår en rekke konkrete tiltak. Hele det samiske kulturlivet trenger et løft.

NSR foreslår at alle samer må få mulighet til å ta igjen tapt kultur der de bor. Dette inkluderer kurs og andre tilbud i lokalsamfunnene, og må bety utvikling av nye møteplasser der slike mangler.

Sametingsrådet foreslår en stor satsning på kulturminner, som dokumenterer den samiske tilstedeværelsen i samiske områder, og må dokumenteres, forvaltes og formidler. Konkret foreslår sametingsrådet at Várjjat siida settes på Unescos verdensarvliste. 

Sannhet og forsoning – Pilar 4: Forebygging av konflikter

Konfliktforebygging er en forutsetning for fremtidig forsoning, og forebyggingen må skje gjennom oppfyllelse av menneskerettigheter og endring av samfunnsstrukturer som er arvet fra fornorskningen.

Les plenumssaken: Sannhet og forsoning – Pilar 4: Forebygging av konflikter

Behandles i Nærings- og kulturkomiteen.

Ansvarlig i NSR: Henrik Olsen (henrik.olsen.1970@gmail.com)

NSR støtter kommisjonens forslag, og legger til grunn at forebyggingen må skje gjennom oppfyllelse av menneskerettigheter og endring av samfunnsstrukturer som er arvet fra fornorskningen. Press på tradisjonelle næringer og bruk av areal og utnyttelse av naturressursene er et gjennomgående tema og en grunnleggende årsak til konflikt mellom den norske og den samiske befolkningen. En rekke tiltak de senere årene har lagt beslag på tradisjonelle bruksområder både til lands og på sjøen. Summen av disse inngrepene har betydelige konsekvenser for det samiske samfunn.

At sjøsamenes rettigheter til kystfisket lovfestetes et helt sentralt tiltak, i tillegg til at rettighetskartlegging gjennomføres og at reindriftas arealsituasjon gjennomgås. 

Sametingsrådet foreslår i tillegg at berørte parter sikres gode mekanismer, tilstrekkelige ressurser og kapasitet i prosesser knyttet opp mot ressurs og arealdisponering. 

Sannhet og forsoning – Pilar 5: Implementering av regelverk

Manglende gjennomføring av vedtatt politikk er en massiv utfordring. Stortinget bør sette i gang en gjennomgang av manglende implementering av regelverk.

Les plenumssaken: Sannhet og forsoning – Pilar 5: Implementering av regelverk

Behandles i Plan- og finanskomiteen.

Ansvarlig i NSR: Beaska Niillas (beaska@nsr.no)

Samiske rettigheter handler om retten til land og vann, men også om samenes rett til å lære sine egne språk, og om at áhkku/bestemor skal få helsehjelp på sitt morsmål. NSR er svært enig i at det er et stort problem at mange av de rettighetene som samene har etter loven, ikke blir fulgt i praksis. 

NSR mener Stortinget må følge kommisjonens forslag sette i gang en større revisjon knyttet til gjennomføringen av eksisterende rettigheter og vedtak, og at dette må inkludere de tilbudene som kommunene har ansvar for. NSR mener også at en slik revisjon må granske årsakene til at rettigheter og vedtak ikke følges. 

Sametingsrådet foreslår i tillegg at FNs erklæring om urfolks rettigheter implementeres i norsk lov, og at Stortinget igangsetter en prosess for å gjennomføre Stortingets plikt til å konsultere samiske interesser. 

Sannhet og forsoning – Næring

Kommisjonen dokumenterer store fornorskningsskader på samiske næringer, men har ikke foreslått en egen pilar som tiltak. Sametingsrådet har derfor laget en egen plenumssak hvor det foreslås tiltak.

Les plenumssaken: Sannhet og forsoning – Næring

Behandles i Nærings- og kulturkomiteen.

Saksordfører: Mathis Nilsen Eira (mathis49@hotmail.com)

Eksempler på foreslåtte tiltak:

 • Det nedsettes et utvalg som skal kartlegge de økonomiske konsekvensene fornorskningspolitikken har hatt for den samiske befolkningen. 
 • Ny behandling av Kystfiskeutvalget
 • Gjennomgang av arealsituasjonen for reindrift og for arealer i sjø
 • Nye og lavere bestandsmål for rovdyr
 • Prioritering av jordbruket i samiske områder
 • Kapital til utvikling av nye samiske næringer, og et samisk entreprenørskapsprogram
 • Tiltak for å styrke samisk utmarksbruk / meahcásteapmi

Sametingsrådet understreker i saksdokumentet at samer har rett til å modernisere sine urfolksnæringer, og utvikle moderne næringer. Dette er slått fast av FNs menneskerettskomité.