Faamoe

Skïereden 17. – 20. biejjien NSR-N noeretjåanghkose jïh workshopese Mussierisnie böörie. Guktie maehtieh saemien noerh dïedtelgimmien bijre barkedh, vaarjelieh mijjen dajvh bïegkefaamoste jïh jeatjah areaalritnemeste? Sosijaale öörnemen mietie maehtebe mijjen jïjtje posisjovne, reaktah jïh tjievlies-voete nænnoestidh.

Kategori
NSR Noerh
Forfatter
NSR
Dato
04.05.2020
NSR Noerh

Faamoe

NSR-N 30 jaepien båeries sjædta, jïh novh hævvi tjoerebe dïhte heevehtidh!

Skïereden 17. – 20. biejjien NSR-N noeretjåanghkose jïh workshopese Mussierisnie böörie. Guktie maehtieh saemien noerh dïedtelgimmien bijre barkedh, vaarjelieh mijjen dajvh bïegkefaamoste jïh jeatjah areaalritnemeste? Sosijaale öörnemen mietie maehtebe mijjen jïjtje posisjovne, reaktah jïh tjievlies-voete nænnoestidh.

Jïh dannasinie workshoppen nomme Faamoe.

Programme jïh detaljh seminaaren bijre åadtjode gosse gaajhkh soejkesjh leah riejries, bene mujhtede hïeljen daatoe.

Goh gaajhkh jeatjah mijjieh aaj pryövebe suetiem heerredidh jïh healsose krööhkestidh. Mijjieh soejkesjibie ahte noeretjåanghkoem tjaktjese sjædta, bene kaanne tjoerebe jeatjah daatoe gaavnedh jis dah åejvieladtjh dïhte jeahta.

Faamoe akte maaksoe 150 kråvnine åtna, goh beapmoe jïh fealadimmie maeksedh. Jis dahte ij leah lïhtsege NSResne annje, datne 200 kråvnah maaksah juktie NSR-lïhtsege sjïdth jïh noeretjåanghkose åadtjodh.  Datne daesnie bïeljele!

Ulmiedåehkie noeretjåanghkosne lea noerh goh leah 15-26 jaepien båeries.

Jis naan gyhtjelassh åtnah maahtah akte eposte noeresekritærese NSResne Aslak Heika Hætta Bjørn aslak.heika@nsr.no seedtedh.

Govven: Marie Louise Somby