Sørsamisk valgkrets

NB! Husk forhåndsstemming!

I sørsamisk valgkrets er det kun i kommunene under du kan stemme på valgdagen. I alle andre kommuner må du forhåndsstemme i god tid!

Trondheim
Røros
Steinkjer
Snåase-Snåsa
Raarvihke-Røyrvik
Vefsn
Grane
Hattfjelldal
Hemnes
Rana

NSRs liste i Sørsamisk valgkrets:

1.

Nora Marie Bransfjell (1955) bor på Meråker og har som lærer undervist på alle nivåer fra førskole til høyskole og er en sørsamisk språkressurs. Nora er tilknyttet reindrifta.

 

2.

Bjørn Thomas Åhrén (1966) er oppvokst på svensk side men er bosatt på Namdalseid hvor han jobber som teknisk rådgiver i kommunen. Han har tidligere både erfaring fra reindrift og forskning.

 

3.

Lars Peder Dunfjeld (1987) jobber som lærer hjemme på Snåsa. Han har en mastergrad i bevegelsesvitenskap ved NTNU i Trondheim .

 


4.
Maja Kristine Jåma (1993) – Verran
5. Leammuid Biret Ravdna (1967) – Mo i Rana
6. Thomas Ole Andersen (1979) – Røros
7. Arne Nerås Joma (1971) – Snåsa
8. Irja Mette Kappfjell (1973) – Rana
9. Ole Henrik Kappfjell (1967) – Trofors

NSRs representanter i Sørsamisk valgkrets vil arbeide for at

 • Sametinget følger opp rettighetsarbeidet og oppfølgingen av SRU2 i sørsamisk område økonomisk og politisk
 • et sterkere samisk rettsvern mot etablering av vindmølleparker og andre store naturinngrep som truer samisk reindrift og samisk kultur for øvrig.
 • forvaltningen av rovdyra skal være forutsigbar og bærekraftig for reindrifta og annet husdyrhold. Dagens rovdyrpolitikk og forvaltning er kommet helt ut av kontroll og er i strid med rettigheter samer har som urfolk. Reindrifta må sikres vilkår som gjør det mulig for ungdom å se en fremtid i næringen.
 • ørnebestanden må forvaltes på lik linje med de øvrige rovviltartene.
 • det settes fortgang i bygging av gjerder langs Nordlandsbanen for å hindre dyrepåkjørsler.
 • bruken av sørsamisk språk styrkes og retten til opplæring for alle aldersgrupper sikres.
 • samiske barn som får sin samiskopplæring via fjernundervisning skal ha rett til språkbadssamlinger og hospiteringstilbud med forankring i sørsamiske kompetansemiljø
 • etablering av en sørsamisk pasientkontakt lokalisert til St. Olavs hospital i Trondheim og med hele sørsamiske området som virkeområde.
 • Tråante/ Trondheim skal utvikle sin rolle som samisk møtested og kulturell arena i sørsamisk område.
 • utvikling av digitale læremidler og læringsarenaer for samisk språkopplæring prioriteres, og at språksentrene styrkes.
 • samisk tradisjonskunnskap ivaretas og styrkes ved å få en mer framtredende plass i den samiske skolen og samiske institusjoner for øvrig.
 • Sametinget oppretter et innovasjonsprogram for å gjøre det mulig og attraktivt for samisk ungdom med utdanning og faglig kompetanse å bosette seg i samiske områder.
Lars Peder Dunfjeld, Thomas Åhrén og Nora Marie Bransfjell. Alle foto: Marie Louise Somby