Handlingsprogram

OPPLÆRING OG BARNEHAGER

Vedrørende BARNEHAGER vil NSR arbeide for:

 • å lovfeste individuell rett til samisk barnehageplass
 • å opprette flere samiske barnehager
 • at samiske barn og unges rettigheter til språkopplæring virkeliggjøres gjennom informasjonsarbeid, ansvarliggjøring av skoleeiere, og tilsyn
 • å utdanne flere barnehagelærere med kompetanse i samisk språk og kultur
 • at samiskspråklige barnehager gis økte tilskudd
 • at det utvikles flere pedagogiske hjelpemidler til bruk i samiske barnehager.

Vedrørende SKOLER vil NSR arbeide for:

 • å revidere opplæringsloven ved å gi samiske barn individuell rett til opplæring i og på samisk, og at dette etterleves i praksis
 • at det utvikles og tas i bruk modeller for undervisning av elever med samisk som andrespråk som bidrar til at disse elevene blir funksjonelt tospråklige
 • at tilbudet til elever som velger samisk som førstespråk og undervisningsspråk i grunnskolen skal være likeverdig med tilbudet til elever med norsk som førstespråk i grunnskolen
 • at elever som velger samisk som førstespråk skal få best mulige forutsetninger for å bli naturlige språkbærere i det samiske samfunnet
 • å lage felles samiske læreplaner og læremidler i samiske fag
 • at det etableres ordninger for økt bruk av språk- og kulturbærere, gjerne med eldre samer som ressurspersoner ved opplæring i tradisjonskunnskap og samisk språk
 • at det samiske spesialpedagogiske støttesystemet styrkes
 • at det sikres samisk innhold i skolefritidsordningen og i den kulturelle skolesekken
 • at forvaltningsansvaret for de samiske videregående skolene overføres Sametinget
 • at de samiske videregående skolene videreutvikles som nasjonale ressurs- og kompetansesentre for samisk videregående opplæring
 • at opplæringsloven blir revidert for å gi samiske elever rett til videregående opplæring på samisk
 • at det opprettes videregående opplæringstilbud for samiske elever i alle samiske språkområder
 • at regionale videregående skoler, i samarbeid med fylkeskommuner, får bygd opp et samisk innhold i sine fagtilbud
 • at fagopplæringstilbud i reindrift, duodji, næringskombinasjoner og naturbruk styrkes og sikres
 • at stipendordningen for elever med samisk i fagkretsen styrkes
 • at samisk som første- eller andrespråk på videregående skole skal gi ekstrapoeng ved opptak til høyere utdanning
 • at rammevilkårene for opplæring i samisk styrkes slik at elevene blir gitt opplæring etter deres språknivå
 • at det opprettes ordninger for støtte til skoleklasser som vil besøke andre deler av Sápmi
 • at det etableres et grenseoverskridende samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner på videregående nivå
 • at fjernundervisning i samisk styrkes og sikres faglig utvikling
 • at det utarbeides en egen samisk voksenopplæringsplan, som omfatter kartlegging av behov, ansvar og arbeidsfordeling innen voksenopplæring for samer
 • at det etableres et nettverk for aktører i samisk voksenopplæring
 • at samisk som fremmedspråk og programfag må få tilskudd fra staten, og at overføringene må dekke skoleeierens faktiske utgifter
 • at staten må initiere og finansiere utdanning av lærere med samisk kompetansemål og pålegge rektorer informasjonsplikt om rett til samiskopplæring
 • at samiske elever skal ha tilgang til gode samiske læremidler i alle fag i grunnopplæringen
 • at det skal satses på ny teknologi slik at den samiske skolen er fremst i tilretteleggingen og bruken av nye digitale læremidler
 • at samiske tradisjoner, språk, kultur og grunnleggende verdier blir ivaretatt i læreplanverket
 • at det legges til rette for at lærere med samisk kompetanse kan frikjøpes for å jobbe med læremiddelutvikling
 • å videreutvikle pedagogiske metoder for læring av samisk.

→ Tilbake til innholdsfortegnelse

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.