Davveguovllu válgabiire

Dás gávnnat NSR:a báikkálaš válgaprográmma Davveguovllu válgabiirres. Dát gielddat leat válgabiirres: Davvinjárgga ja Muosát gielddat, Hammerfesta, Álttá, Ákŋoluovtta, Láhpi, Skiervvá, Návuona ja Ráissa suohkanat Romssa ja Finnmárkku fylkkas.

Davveguovllu válgabiire

NSR áigu Davveguovllu válgabires bargat:

 • Várjalit Riehpovuona. Eai galgga ásahuvvot guollebiebmanrusttegat Frakkfjordenii ja Ráisavutnii. 
 • Nannet, gaskkustit ja ovdánahttit mearrasámi kultuvrra – dása gullet maid nannejuvvon joavkoearit rabas jovkui ja riddofatnasiidda, álbmoga guolástanvuoigatvuođat, lassi vejolašvuohta doarjagiidda fanasoastimii ja eanet buorit ja stáđis guollevuostáiváldit bires. 
 • Ásahit álggahanruhtadanfoandda suvdilis sámi ealáhusovdánahttimii ja báikkálaš ovdánahttinservviid. 
 • Nannet áŋgiruššama duodjeárbevieruid duođaštemiin ja gaskkustemiin. Dát mielddisbuktá duodjebagadalliid ásahemiid ja guorahallat vejolašvuođaid duodjearkiivva ásaheapmái. 
 • Nannet giellaguovddážiid Návuonas ja Álttás vai sáhttet stuorát ovddasvástádusa váldit nu ahte sihke Davvinjárgga, Muosát, Hámmárfeastta, Ákŋoluovtta, Láhppi, Ráissa ja Skiervvá guovlluin ožžot fálaldagaid kurssaide ja doaimmaide dassážii go ásahuvvojit eanet giellaguovddážat. 
 • Ásahit eanet deaivvadanbáikkiid válgabirii (Ráisa, Láhppi ja Sievju). Nannet Jáhkovuona mearrasámi musea, Bearraluvssa Honnesvágis ja Álttá siidda kulturviesu. Váikkuhit ahte ásahuvvo luossaguovddáš Ráisii ja nannejuvvon gaskkusteapmi ja gelbbolašvuohta boazodoalu birra. 
 • Joatkit gárgedit ovttasbargošiehtadusa Álttáin nu ahte dat fátmmasta sámi mánáidgárdedáhkádusa, ja ahte Álttá sámi giellaguovddáš ja Álttá Siidda kulturviessu nannejuvvojit ruđalaččat, ja ahte sámi skuvlafálaldat Álttás guorahallojuvvo ja nannejuvvo, ja ahte joatká gárgedit sámi vuorrasiid deaivvadanbáikkiid. 
 • Čuovvulit duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna árvalusaid ollásit.
 • Ahte báikkálaččaid ja boazodoalu vuoigatvuođat nannejuvvojit Sámeriektelávdegotti 2 árvalusa viidásut čuovvolemiin. 
 • Sámediggedieđáhus meahcásteami birra, sihkkarastin dihtii njuolggadusaid mat vuhtii váldet meahcástanárbevieruid ja dan oktavuođas guorahallat meahcci muhtorjohtolatnjuolggadusaid. 
 • Ahte sámegiel- ja kulturgelbbolašvuohta vuhtii váldojuvvo dearvvašvuođafálaldagain. Dearvvašvuođafálaldagat fertejit nannejuvvot ja heahtebálvalus buoriduvvot, heahtebuohcciviessobálvalusat Álttás fertejit sihkkarastojuvvot, ja áibmoambulánssa seaivunvejolašvuođat fertejit nannejuvvot olles bires buoridan dihtii válmmašvuođa. 
 • Nannet sámi mánáidgárdefálaldaga ja oahpahusfálaldaga ja ahte olles válgabires gávdnojit oahppofálaldagat rávisolbmuide oahppat sámegiela. Ellos sámegiella!