Vi er klare til å satse på gratis samisk barnehageplass

Tør vi tenke de store tankene for samisk språkrevitalisering, spør Mikkel Eskil Mikkelsen.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
17.08.2021
NSR

Vi er klare til å satse på gratis samisk barnehageplass

NSR foreslår nå å gjøre samiske barnehageplasser gratis. Mikkel Eskil Mikkelsen mener at dette er den ambisiøse politikken Sápmi trenger.

– Det er jo utrolig at vi ikke har tenkt på dette tidligere: det vil være en stor satsing på rekruttering av barn til samiske barnehager – ergo flere samiskspråklige barn. Er ikke det et konkret svar på hvordan å få flere samiskspråklige barn i det samiske samfunnet?

Nedadgående trend

Sametinget har pekt på at antall barn i samiske barnehager er fallende.

– En nedadgående trend i antall barn i samiske barnehager er dårlige nyheter for våre samiske språk. Vårt mål i lang tid har vært flere samiskspråklige, og med denne trenden så når vi ikke målene. Det må vi motvirke og jeg tror gratis samisk barnehageplass vil være et godt svar for å rekruttere flere barn. Jeg tror dette tiltaket er tilgjengelig og godt, og det må vi utnytte, sier Mikkel.

Tør vi tenke de store tankene for samisk språkrevitalisering?

2,5 millioner for sør og lulesamisk

Vi har regnet på tallene og en totalsum for det hele vil være 32 millioner med en foreldrebetaling på 38.760 for et helt år.

– I et revitaliseringsperspektiv så mener jeg at dette er en overkommelig sum. Enda mer overkommelig er det for sør- og lulesamiske barnehager. Der vil prislappen være 2,5 millioner. Jeg vil arbeide for at dette skal skje i neste sametingsperiode. Det er på tide at vi begynner å gjøre større grep for de samiske barna og de samiske kommunene, sier Mikkel.

vi kan snu flyttetrenden og sikte seg oss mot familier i etableringsfasen

Mikkel har som sametingsråd tatt initiativ til en evaluering av barnehagetilskuddene som Sametinget gir. Den evalueringen ligger nå på Sametingsrådets bord, samtidig som at en offentlig utredning om barnehager er ute til høring.

– Nå skal Sametinget legge om barnehagetilskuddene basert på evalueringen. Jeg mener at vi i den sammenhengen må se på løsninger på hvordan innrette en mer forutsigbar støtte til samiske barnehager og samtidig innfri gratis samisk barnehageplass. Dette kan gjøres gjennom en del av en nasjonal ordning eller gjennom Sametinget. Jeg ser muligheter i prosessene som pågår.

Gratis barnehage er god distriktspolitikk, og sosialpolitikk!

Distriktsutvalget foreslår gratis barnehageplass som et tiltak som kan øke tilflytting, og få familier til å etablere seg i til distriktskommuner. Aldrende befolkning og  mangel på blant annet lærere, sykepleiere er tegn på at det er stort behov for flere folk i distriktene.

– Gratis samisk barnehagetilbud et godt språktiltak og det er et godt tiltak for å sikre bosetting i de samiske kommunene. Vi kan snu flyttetrenden og sikte seg oss mot familier i etableringsfasen med et slikt tiltak. Jeg ser bare fordeler med et slikt tiltak, sier Mikkel.

Forslaget vil også ha andre ringvirkninger. Enkelte kommuner innen forvaltningsområdet for samisk språk har høyere andel barn som lever i fattigdom, og nasjonalt har antallet barn som lever i fattigdom økt de siste årene.

– For å bekjempe barnefattigdom må vi sørge for at tilbud som gjør at alle kan velge en samisk barnehageplass. Nasjonalt peker man på gratis SFO som et eksempel på tiltak som vil være med på å sørge for å utjevne forskjellene. Jeg peker på samisk barnehageplass som et sentralt tiltak fra et samisk perspektiv, sier Mikkel Eskil.

– Vi har vi en mulighet til å få mange flere språkbrukere, få sikret bosetning i distriktskommuner, og utjevnet sosiale forskjeller. Vi kan sikre grunnlaget for samiske språk, styrke samiske lokalsamfunn gjennom tilflytning til distriktskommunene. Det er løsninger som ligger innenfor rekkevidde og burde innfris, avslutter Mikkel Eskil Mikkelsen