NSRs landsstyre

nsr-riikkastivrra-2016-2018

Landstyret leder NSR i tiden mellom landsmøtene. Landsstyret leder NSRs virksomhet i tråd med landsmøtevedtatt virksomhetsplan og budsjett, samt landsmøtets øvrige vedtak. Se nederst på siden for informasjon om tidligere landsstyrer.

Landsstyret representerer og uttaler seg på vegne av organisasjonen og forestår samarbeidet med NSRs gruppe i Sametinget. Landsstyret er NSRs sentrale valgstyre og organiserer NSRs deltakelse i sametingsvalget sammen med NSRs kretsvise valgstyrer.

Landstyret består av landsmøtevalgte medlemmer og tiltredende medlemmer.
Landsmøtevalgte medlemmer:
– leder
– organisatorisk (1.) nestleder
– politisk (2.) nestleder
– tre styremedlemmer med to personlige varamedlemmer hver
Tiltredende landsstyremedlemmer:
– sametingspresidenten når presidenten er fra NSR (eller den i sametingsrådet fra NSR som presidenten utpekter)
– NSRs parlamentariske leder på Sametinget (eller den i gruppa parlamentarisk leder utpeker)
– leder av NSRs ungdomsutvalg (eller den i NSR-U leder utpeker)
– en av NSRs to representanter til Samerådet

Landsstyrets arbeidsutvalg (AU) leder NSR mellom landsstyremøtene. Arbeidsutvalget trer sammen ved behov og består av:
– NSRs leder
– NSRs 1. nestleder (organisatorisk nestleder)
– NSRs 2. nestleder (politisk nestleder)

NSRs lederskap er et samarbeidsforum som utveksler informasjon og holder kontakten mellom NSRs organisasjon og gruppa på Sametinget. Lederskapet trer sammen ved behov og består av:
– NSRs leder
– NSR-Us leder
– sametingspresidenten når presidenten er fra NSR
– NSRs parlamentariske leder på Sametinget

Nedenfor finnes informasjon om landsstyrene for ulike perioder i NSRs historie:
Landsstyret 2012–2014, valgt av NSRs 42. lansmøte
Landsstyret 2014–2016, valgt av NSRs 43. landsmøte
Landsstyret 2016–2018, valgt av NSRs 44. landsmøte