NSR riikačoahkkimat

NSR riikkačoahkkimat birra
Riikačoahkkin lea NSR alimus orgána ja fápmudus, ja lágiduvvo juohke nuppi jagi. Riikačoahkkin mearrida mainna NSR galgá bargat, mearrida doaibmaplánaid, vállje luohttevašolbmuid riikastivrii, nuoraidlávdegoddái (NSR-N) ja Sámi oahppolihttui (SOL) ja nammada NSR presideantaevttohasa sámediggeválggaide. Riikačoahkkin mearrida maid válgaprográmmaid maid vuođul NSR sámediggejoavku bargá.

Leat NSR 27 báikkálaš searvvi mat sáddejit sáttaolbmuid riikačoahkkimii. Sáttaolbmuin lea cealkin-, evttohan- ja jienastanvuoigatvuohta. Muđui leat láhtut riikastivrras, sámediggejoavkkus, SOL:as ja NSR-N:as geatnegahtton boahtit riikačoahkkimii, muhto dáin oasseváldiin lea dušše cealkin- ja evttohanvuoigatvuohta, ja nappo eai leat mielde njuolga mearrideamis.

Riikačoahkkinhistorihkka
Dáppe logat eanet NSR 42 vássán riikačoahkkima birra, álggaheame rájes 1968s gitta otnážii. Gávnnat maiddá protokollaid, cealkámušaid, viidát riikačoahkkincealkámušaid ja temáhtalaš plánaid. Gávnnat earret eará dieđuid ovdalis jođiheaddji- ja riikastivrraválljemiid birra, ja gudnebálkkašumiid birra maid riikačoahkkin lea juohkán.

NSR 43. riikačoahkkin
Dáppe gávnnat buot dieđuid boahtte NSR riikačoahkkima birra, dan 43. riikačoahkkima birra.
Riikačoahkkin lágiduvvo Oslos golggotmánu 3.–5. b. 2014.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.