Årsmøte i Návuona Sámiid Searvi

Søndag 25. april 2021 kl. 17:00.
Møtested: Næringsbygget, Sørstraumen og digitalt.

Foredrag:
Sven-Roald Nystø: NSR sitt arbeid for nye arbeidsplasser
Å skape nye arbeidsplasser i samiske områder, blir en svært viktig oppgave for NSR i kommende
valgperiode. Hva kan dette bety for Nord-Troms? Sven-Roald holder foredrag om dette.
Etter foredraget: Spørsmål og diskusjon

Dagsorden:
– Godkjenning av innkalling og saksliste
– Konstituering; Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen.
– Årsmelding 2019
– Regnskap 2019
– Aktivitetsplan 2020
– NSR sitt valgprogram for 2021 – 2025, Nordre valgkrets
– Andre innkomne saker
– Valg

Saker til årsmøtet må være sendt til styret innen 14. april.
De som vil delta på årsmøtet, må melde fra om de vil delta fysisk eller via nettet seinest 20. april.
Saker til årsmøtet og påmelding for dere som vil delta, sendes til navuonasamiidsearvi@gmail.com.
Dere kan også ringe tlf. 90680501.

Dato
25.04.2021
Sted
Sørstraumen