Lokalt valgprogram Sørsamekretsen

Sørsamekretsen består av kommunene fra og med Rana og Rødøy og sørover i Nordland, fylkene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, Surnadal, Rindal og Sunndal i Møre og Romsdal samt Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Hedmark. Les NSRs lokale valgprogram i Sørsamekretsen her.

Retten til land og vann

For NSR i sørsamisk område handler samiske rettigheter til land og vann om at vi i kraft av å være urfolk i Norge har rett til bruk og forvaltning av arealer. At Norge er etablert på territoriet til to folk skal speiles i lovverk og forvaltning. NSR vil styrke de tradisjonelle samiske næringenes innflytelse over arealbruken i det sørsamiske området.

NSR vil i sørsamisk område arbeide for:

 • at opparbeidede samiske rettigheter fra gammelt av blir ivaretatt i norsk lovgivning,
 • at gamle tiders beiteland i sørsamisk område tilbakeføres reindriften,
 • at reindriftsamenes og samenes rett til jakt og fiske anerkjennes,
 • at Sametinget støtter opp om rettighetsarbeidet i sørsamisk område økonomisk, særlig i oppfølgingen av Samerettsutvalget II.

Reindrift, næring og innovasjon

Å sikre et samisk næringsgrunnlag handler både om å bevare de kulturelle bærebjelkene i det samiske samfunnet, og om å utvikle nye næringer som skaper arbeidsplasser og gir det samiske samfunnet en bærekraftig fremtid. Reindrifta er en viktig kulturbærer og verdiskaper, mens innovasjon bidrar til videreutvikling.

NSR vil i sørsamisk område arbeide for:

 • at Sametinget oppretter et innovasjonsprogram,
 • at rammevilkårene for samisk verdiskapning ivaretas og videreutvikles,
 • at reindrifta får et vern mot store inngrep i beiteområder,
 • at reindrifta sikres vilkår som gjør det mulig for sørsamiske ungdommer å se en framtid i næringen og at reindriftsstipendet kommer tilbake,
 • at det iverksettes nødvendige tiltak for å minske tapsprosenten i reindrifta og andre utmarksnæringer, f.eks. gjennom endring i rovdyrpolitikken og å sette opp gjerder ved tapsbelastede jernbanestrekninger,
 • at samiske duedtieutøvere får bedre rammevilkår.

Oppvekst, utdanning og forskning

Det samiske opplæringssystemet må ta utgangspunkt i det samiske samfunnets behov. Samiske elever har rett til å få undervisning i samiske emner og språk i og på samisk. Fjernundervisning i sørsamisk er velprøvd, godt organisert og forankret i det sørsamiske kompetansemiljøet og må bevares. Videre arbeider NSR for en helhetlig samisk opplæring og samarbeid over riksgrensen når det gjelder planarbeid og læremiddelutvikling.

NSR vil i sørsamisk område arbeide for:

 • en god utdanningspolitikk som gjenspeiler behovene i samfunnet,
 • at alle samiske barn og unge får et tilfredsstillende samisktilbud fra barnehage til høyere utdanning,
 • å styrke sørsamisk fjernundervisning med forankring i sørsamiske kompetansemiljøer,
 • at samarbeid om sørsamisk høyere utdanning styrkes mellom høyskoler og universitet på begge sider av grensen,
 • at finansieringsordningen bedres for faget sørsamisk i høyere utdanning,
 • at utvikling av sørsamiske læremidler prioriteres,
 • å rekruttere og legge til rette for sørsamisk høyere utdanning og et sørsamisk forskningsmiljø.

Språk og kultur

Samisk språk og kultur er grunnpilarene i det samiske samfunnet. Språket bærer i seg kulturen vår, kunnskapene og verdiene våre. Det sørsamiske språket har, som et av de alvorlig truede språkene i verden, spesielle behov for tiltak og tilrettelegging for bevaring og styrking av språket. Å få lære sitt morsmål og ta del i samisk kultur er grunnleggende rettigheter, og vi i NSR ønsker å legge til rette for at alle samer skal få mulighet til det.

NSR vil i sørsamisk område arbeide for:

 • at samisk skal kunne brukes på stadig nye arenaer, for eksempel på digitale plattformer og gjennom apper,
 • at eksisterende språksentre styrkes, og at det opprettes nye i flere sørsamiske regioner,
 • at voksenopplæringstilbud i sørsamisk område blir permanent og styrket,
 • at sørsamiske institusjoner utvikles på egne premisser og utvikles til kompetanse- og ressurssentre for sørsamiske spørsmål,
 • at flere sørsamiske kommuner blir med i samisk språkforvaltningsområde,
 • at Samisk hus på Røros realiseres.

Samisk i byer

Mange samer lever og vokser opp i byer og tettbygde strøk. Vi i NSR vil sikre at det gis språkopplæring og at det finnes kulturarenaer og sosiale møteplasser som støtte for å styrke samisk identitet. I 2017 er det 100 år siden det første samiske landsmøtet i Trondheim og det arbeides for behørig feiring. NSR vil sikre at feiringen gir positive ringvirkninger for det samiske i Trondheim og omegn både kortsiktig og langsiktig.

NSR vil i sørsamisk område arbeide for:

 • i samarbeid med Trondheim kommune å få etablert et samisk møtested i Trondheim innen jubileet i 2017,
 • at jubileumsarrangementet får de økonomiske ressursene det har behov for,
 • at det utarbeides en samarbeidsavtale med Trondheim kommune for å styrke det samiske tjenestetilbudet,
 • at Sametinget vurderer samarbeidsavtaler med andre byer i sørsamisk område.

Helse- og sosialtilbud

NSR ønsker et likeverdig helse- og sosialtilbud tilpasset den samiske brukerens behov gjennom livsløpet. Dette kan gjelde samisk folkemedisin, språk- og kulturkompetanse hos helsepersonell i møte med samiske pasienter og pårørende, og møteplasser for samiske eldre.

NSR vil i sørsamiske område arbeide for:

 • at samiske rettigheter ivaretas ved de distriktsmedisinske sentrene i kretsen,
 • at en sørsamisk pasientkontakt opprettes ved St. Olavs Hospital,
 • at et sørsamisk pasientombud blir opprettet for hele det sørsamiske området,
 • å videreutvikle det psykiatriske tilbudet i sørsamisk område,
 • at alle eldre i sørsamisk område får møtesteder med både sosialt og faglig innhold.

Her kan du laste ned valgprogrammet for sørsamisk valgkrets.

Les om NSRs kandidater i Sørsamisk valgkrets.

NSRs nasjonale handlingsprogram kan leses her.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.