Nordre valgkrets

NSRs liste i Nordre valgkrets:

1.

Silje Karine Muotka (1975) bor i Alta og arbeider som prosjektleder ved UiT – Norges Arktiske Universitet, senter for karriere og arbeidsliv. Hun har tidligere vært NSR-leder, representant på Sametinget siden 2009 og sametingsråd mellom 2013 og 2016.

 

2.

Nils Mikkelsen Utsi (1965) er både reindriftsutøver og advokat. Han har advokatvirksomhet med spesialfag samerett, herunder reindriftsrett, og har tidligere erfaring som leder for reinbeitedistrikt 22 – Fiettar.

 

3.

Gunn-Anita Jacobsen (1956) fra Kvænangen er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber som spesialsykepleier i en bolig for utviklingshemmede. Hun er allsidig erfaring blant annet fra skole, hotell og reiseliv og har drevet småbruk.

 


4. Inger Elin Kristina Utsi
(1975) – Alta
5. Miriam Akkouche (1995) – Alta
6. Terje Ansgar Eriksen (1964) – Sørkjosen
7. Marit Inga Sara Pettersen (1975) – Alta
8.Johan J. H. Eira (1973) – Alta
9. Hallgeir Johan Strifeldt (1958) – Alta
10. Tore Bongo (1952) – Alta
11. Brita Julianne Skum (1967) – Alta
12. Anni Lonore Henriksen (1952) – Hammerfest1972) – Bergen

Kjære sametingsvelger i Nordre valgkrets

Vi håper du vil bruke din stemmerett og stemme på Norske Samers Riksforbund (NSR) den 11. september.

På Sametinget vil vi jobbe for å styrke samisk kultur og språk i valgkretsen. Det omfatter både tilbud til barn, unge, voksne og eldre. Vi vil styrke rammebetingelsene for sjøsamisk og samisk kultur fremover. Barnehage- og skoletilbudet til samiske barn må styrkes. Vi vil satse både på primærnæringene som fiskerier, reindrift og jordbruk samt øvrig næringsutvikling for å sikre bosetting, verdiskapning og fremtiden for samisk språk og kultur.

NSRs representanter i Nordre valgkrets vil jobbe for

  • at samiske barn skal få samiskspråklige barnehagetilbud. Alle samiske barn har rett til et barnehagetilbud som styrker barnets samiske kulturbakgrunn.
  • å styrke samiskundervisningen i skolene og at det gis voksenopplæringstilbud i samisk i hele valgkretsen. Vi ønsker å starte et forsøksprosjekt med samisk heldagsskole i Alta hvor SFO, kulturskole, leksehjelp og skoletilbud gis som et helhetlig tilbud.
  • at sjøsamisk kultur må synliggjøres og styrkes. Sametinget må etablere et tett samarbeid med kommunene i valgkretsen om å styrke næringsgrunnlaget slik at kulturgrunnlaget ivaretas.
  • større grad av regional fiskeriforvaltning, og at befolkningens historiske fiskerett må anerkjennelse i lovs form.
  • å sikre og kartlegge lokalbefolkningens og reindriftas rettigheter ved å prioritere SRU2. Vi arbeider for å styrke sammenslutninger som for eksempel Indre Kvænangen allmenning, og vil at samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Statsskog skal evalueres for å sikre at befolkningen opplever avtalen som et godt verktøy for å sikre deres interesser i møte med Statsskog.
  • å redde Repparfjorden, og vi sier ja til miljø, kultur og bærekraftig fremtid for folk, reindrift, jordbruk og fiskerier.
  • at samisk språk og samisk innhold i helsetilbudet prioriteres. Vi vil jobbe for at det sikres akuttsykehusfunksjoner i Alta.
  • å sørge for bærekraftig næringsutvikling, og derfor vil vi at det etableres et samisk innovasjonsfond for å bidra til flere nye arbeidsplasser.
  • å sikre at sannhetskommisjonen som skal iverksettes for å få dokumentert konsekvensene av fornorskingen skal ha et godt mandat slik at dette arbeidet bidrar til forsoning og fremtidsrettede prosesser.
  • flere samiske møteplasser i Nordre valgkrets. Det er behov for samiske møteplasser i Nordreisa, samisk språksenter i Kvænangen, flere fiskemottak i kretsen, styrking av Kokelv sjøsamisk museum, Perleporten kulturhus og samisk kulturhus i Alta.
Gunn-Anita Jacobsen, Silje Karine Muotka og Nils Mikkelsen Utsi. Alle foto: Marie Louise Somby