Nordre valgkrets

NSRs liste i Nordre valgkrets:

1.

Silje Karine Muotka (1975) bor i Alta og arbeider som prosjektleder ved UiT – Norges Arktiske Universitet, senter for karriere og arbeidsliv. Hun har tidligere vært NSR-leder, representant på Sametinget siden 2009 og sametingsråd mellom 2013 og 2016.

 

2.

Nils Mikkelsen Utsi (1965) er både reindriftsutøver og advokat. Han har advokatvirksomhet med spesialfag samerett, herunder reindriftsrett, og har tidligere erfaring som leder for reinbeitedistrikt 22 – Fiettar.

 

3.

Gunn-Anita Jacobsen (1956) fra Kvænangen er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber som spesialsykepleier i en bolig for utviklingshemmede. Hun er allsidig erfaring blant annet fra skole, hotell og reiseliv og har drevet småbruk.

 


4. Inger Elin Kristina Utsi
(1975) – Alta
5. Miriam Akkouche (1995) – Alta
6. Terje Ansgar Eriksen (1964) – Sørkjosen
7. Marit Inga Sara Pettersen (1975) – Alta
8.Johan J. H. Eira (1973) – Alta
9. Hallgeir Johan Strifeldt (1958) – Alta
10. Tore Bongo (1952) – Alta
11. Brita Julianne Skum (1967) – Alta
12. Anni Lonore Henriksen (1952) – Hammerfest1972) – Bergen

NSRs representanter i Nordre valgkrets vil jobbe for

 • At samiske barn skal få samiskspråklige barnehagetilbud. Alle samiske barn har rett til ett barnehagetilbud som styrker barnets samiske kulturbakgrunn.
 • Å styrke samiskundervisningen i skolene og at det gis voksenopplæringstilbud i samisk i hele valgkretsen. Vi ønsker å starte ett forsøksprosjekt med samisk heldagsskole i Alta hvor SFO, kulturskole, leksehjelp og skoletilbud gis som ett helhetlig tilbud.
 • At sjøsamisk kultur synliggjøres og styrkes. Sametinget må etablere ett tett samarbeid med kommunene i valgkretsen for at næringsgrunnlaget styrkes så kulturgrunnlaget ivaretas.
 • Større grad av regional fiskeriforvaltning og befolkningens historiske fiskerett må anerkjennelse i lovs form.
 • Opprettelsen av flere fiskemottak i Nordre valgkrets.
 • Å sikre og kartlegge lokalbefolkningens og reindriftas rettigheter ved å prioritere SRU2. Vi arbeider for å styrke sammenslutninger som for eksempel Indre Kvænangen allmenning.
 • Å redde Repparfjorden. Vi sier ja til miljø, kultur og bærekraftig fremtid for folk, reindrift, jordbruk og fiskerier.
 • At samisk språk og samisk innhold i helsetilbudet prioriteres.
 • Bærekraftig næringsutvikling og derfor vil vi at det etableres ett samisk innovasjonsfond for å bidra til flere nye arbeidsplasser.
 • At sannhets- og forsoningskommisjone for å få dokumentert konsekvensene av fornorskingen blir gjennomført på premissene til det samiske og det kvenske folk.
 • Flere samiske møteplasser i Nordre valgkrets. Det er behov for samiske møteplasser i Nordreisa, samisk språksenter i Kvænangen, styrking av Kokelv sjøsamisk museum, Perleporten kulturhus og samisk kulturhus i Alta.

Gunn-Anita Jacobsen, Silje Karine Muotka og Nils Mikkelsen Utsi. Alle foto: Marie Louise Somby