Handlingsprogram

NÆRING OG BOSETTING

Vedrørende REINDRIFT vil NSR arbeide for:

 • at reindriftas arealvern styrkes gjennom innføring av nasjonale planretningslinjer for reinbeiteområdene
 • at bestemmelsene i reindriftsloven og plan- og bygningsloven samordnes for å styrke
 • reindriftens innflytelse i samfunnsplanleggingen
 • at reindrifta sikres reell mulighet til deltagelse i planprosesser
 • at reindrifta sikres mulighet til tvisteløsningsorgan på linje med andre næringer
 • at reindrifta sikres større grad av selvstyre, gjennom endring av reindriftsloven
 • at det i samarbeid med NRL, reindriftsforvaltninga og departementet gjennomføres en utredning av fremtidig forvaltning av reindrifta, herunder også Sametingets rolle
 • at innholdet i bærekraftbegrepet (økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft) operasjonaliseres i samarbeid med næringen
 • at Jernbaneverket pålegges å sikre utsatte jernbanestrekninger med gjerder som hindrer reinpåkjørsler
 • å jobbe for reduksjon av salting av veier der rein ferdes.

Vedrørende FISKERI vil NSR arbeide for:

 • sikring av rettsgrunnlaget for samiske rettigheter til marine ressurser
 • større grad av regional forvaltning av fiskeriressursene for å sikre lokal og samisk innflytelse og verdiskapning
 • en omfordeling av kvoter til fordel for den minste flåtegruppen.

Vedrørende JORDBRUK vil NSR arbeide for:

 • at jordbruket styrkes i bygdene, alene og i kombinasjon med andre næringer
 • større vekt på bruk og utnyttelse av lokale ressurser, herunder satsing på økt lokal videreforedling
 • at det i større grad blir mulig å drive jordbruk med minimal bruk av kjemiske plantevernmidler.

Vedrørende UTMARKS- OG KOMBINASJONSNÆRINGER vil NSR arbeide for:

 • at utmarksnæringenes ressursgrunnlag og næringsutøvernes rettigheter styrkes i relevant utmarkslovgivning, med utgangspunkt i tradisjonell ressursforvaltning
 • at kombinasjonsnæringer styrkes som en fleksibel del av samisk næringstilpasning
 • at regulering av motorferdsel i utmark må sikre at samiske næringsaktiviteter og høsting av naturressurser kan utvikles på en bærekraftig måte
 • at Sametingets rolle styrkes innen næringspolitiske og forvaltningsmessige spørsmål.

Vedrørende SAMISK ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON vil NSR arbeide for:

 • opprettelse av et kompetansesenter for samisk innovasjon og entreprenørskap
 • at kvalitetsarbeidet i forhold til samisk destinasjonsutvikling styrkes
 • at nasjonale og regionale reiselivsatsninger sikres genuint samisk innhold
 • at samisk entreprenørskap sikres og videreutvikles, blant annet gjennom entreprenørskapsprosjektet Indigee
 • å gjøre det enklere for samiske matprodusenter å bruke tradisjonelle metoder for råvareforedling.

→ Tilbake til innholdsfortegnelse

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.