Miljø og arealbruk

Miljø- og klimasaker er viktige for NSR, fordi de vil påvirke Sápmi i så stor grad. Vern, miljøtiltak og alternative energikilder må ta hensyn til samiske interesser.

Illustrasjon multer s 39
(Govven/foto: NSR / Ánne Márjá Guttorm Graven)

Tradisjonell høsting og tradisjonell matkultur står sterkt i de samiske områdene. Beskyttelsen av de levende ressursene og vekst- og leveområdene for disse er utgangspunket for NSRs miljøpolitikk. Vår utfordring er å bevisstgjøre hverandre om at vår bruk av naturen også kan utgjøre en trussel mot naturgrunnlaget for vår kultur.

Ingen utvikling i samiske områder skal gå på bekostning av eller med risiko for varig skade eller forringelse av de levende naturressurser som det samiske folk er avhengige av for å utøve sin kultur og tradisjon.

Samtidig må det tas hensyn til samiske interesser i alle typer lov- og planarbeid. Urfolk skal ikke fortrenges fra sine områder på grunn av utbygginger som har miljøødeleggende virkninger, for eksempel olje-, gass- og mineralutvinninger og vannkraftutbygginger.

På Sametinget vil NSR arbeide for:

 • å sette global oppvarming og klimaspørsmål på dagsorden
 • at økologiske prinsipper samt lokale tradisjoner og sedvaner legges til grunn ved bruk av naturen
 • at verneprosesser skal bidra til å styrke samiske bruksformer og samiske rettigheter
 • å sikre samiske rettigheter og samiske naturressurser i forbindelse med etablering av industriell aktivitet i samiske områder
 • å sikre at prinsippet om urfolks adgang til informert samtykke etableres i praksis
 • å sørge for at det utvikles overordnede planer for utbygging av vindturbinparker i samiske områder
 • at det etableres arealavgifter ved etablering av fiskeoppdrett som tilfaller kommunene og andre lokale forvaltningsorganer
 • at det ikke etableres ny mineralvirksomhet i samiske områder før Mineralloven tilfredstiller Sametingets krav
 • å sikre etiske urfolksstandarder, miljøhensyn, sosiale, helsemessige og kulturelle hensyn, og krav til økonomisk vederlag ved etablering av industrielle og andre aktiviteter som mineralutvinning og olje- og gassproduksjon
 • at Sametinget skal være et miljøfyrtårn
 • sterkere representasjon fra samiske brukere i nasjonalparkstyrene i samiske områder
 • å sikre representasjon fra samiske beitebrukere i de regionale rovviltnemndene
 • at rovviltbestanden kommer på et nivå som gir reindrift og andre samiske beitenæringer god dyrevelferd og bærekraft.

NSRs handlings- og prinsipprogram for 2013-2017 ble vedtatt på NSRs 42. landsmøte i Tromsø. Handlings- og prinsipprogrammet kan leses i sin helhet her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.