Kunnskap

Kunnskap omhandler både samers egen kunnskap og kompetanse til å bevare utvikle kulturen og samfunnet vårt, men også andres kunnskap om oss. NSR velger å se helhetlig på hele utdanningsløpet fra barnehage via grunnskole, videregående skole og til høyere utdanning og forskning.

Bokillustrasjon1.jpg.90.800.600.2008.5.7.9.18.9

Det er viktig at vi samer selv har kontroll over form og innhold innenfor utdanning og kunnskapsutvikling. Dette innebærer at de samiske folkevalgte organene må ha innflytelse over forvaltning av samisk utdanning, spesielt innholdet i den samiske skolen og kvalifiseringen av samiske lærere.Samarbeidet over riksgrensene når det gjelder skoleutvikling og læremidler er viktig.

Opplæringssystemet skal ta utgangspunkt i den samiske elevens og det samiske samfunnets behov. Samiske tradisjoner, språk, kultur og grunnleggende verdier må gjenspeiles gjennom hele utdanningssystemet. Barnehager og skoler er viktige for en trygg forankring i egen identitet. I skolen skal samiske elever få bekreftet sin egen forståelse av å være en del av en større sammenheng som samer og som urfolk.

Fordommer og rasisme mot samer kommer ofte fordi majoritetssamfunnet ikke innehar nok kunnskap om samer og samiske forhold. Derfor er det et viktig prinsipp at basiskunnskap om samer, samisk språk og samiske forhold skal inngå sterkere, som en del av undervisningen for alle elever i Norge. Dette skal også gjenspeiles i lærerutdanningene.

Samer har en grunnleggende rett til, og et selvstendig ansvar for å utvikle kunnskap om oss selv og våre omgivelser. Forskning på samer og samiske levninger skal ikke skje uten samtykke fra samer selv. Samefolket skal ha innflytelse over institusjoner og programmer for kunnskapsutvikling og utdanning.  Sametinget skal gi premissene for styringen av samisk høyere utdanning. Samiskspråklige kompetansemiljø skal samarbeide på tvers av statsgrensene.

Både den moderne akademiske kunnskapen og den samiske tradisjonskunnskapen er viktige i utviklingen av det samiske samfunn. Samtidig har mange samer blitt fratatt muligheter til formell utdanning gjennom dårlige tilpassede tilbud for samer helt opp til vår tid, derfor må det være tilrettelagt for at samer får voksenopplæring.

For kunnskap generelt vil NSR på Sametinget arbeide for:

  • at fjernundervisning i samisk styrkes og sikres faglig utvikling
  • at det utarbeides en egen samisk voksenopplæringsplan, som omfatter kartlegging av behov, ansvar og arbeidsfordeling innen voksenopplæring for samer
  • at det etableres et nettverk for aktører i samisk voksenopplæring
  • at samisk som fremmedspråk og programfag må få tilskudd fra staten, og at overføringene må dekke skoleeierens faktiske utgifter
  • at staten må initiere og finansiere utdanning av lærere med samisk kompetansemål og pålegge rektorer informasjonsplikt om rett til samiskopplæring
  • at samiske elever skal ha tilgang til gode samiske læremidler i alle fag i grunnopplæringen
  • at det skal satses på ny teknologi slik at den samiske skolen er fremst i tilretteleggingen og bruken av nye digitale læremidler
  • at samiske tradisjoner, språk, kultur og grunnleggende verdier blir ivaretatt i læreplanverket
  • at det legges til rette for at lærere med samisk kompetanse kan frikjøpes for å jobbe med læremiddelutvikling
  • å videreutvikle pedagogiske metoder for læring av samisk.

For spesifikke tiltak for hvert steg i utdanningsløpet:

NSRs handlings- og prinsipprogram for 2013-2017 ble vedtatt på NSRs 42. landsmøte i Tromsø. Handlings- og prinsipprogrammet kan leses i sin helhet her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.