#NSRaaj – Soptsesth mijjese dov dååjresi bïjre

NSR edtja akte jearsoes siebrie årrodh. Mijjieh dan åvteste datnem dov histovrijh mijjine juekedh,  guktie maehtebe vielie daajroem åadtjodh dan bïjre mij jïjtjene siebresne heannede.
Les mer