NSR sæjhta maeksedh åarjelsaemien toelhkem åvteste saemiekonferansese

Nöörjen Saemiej Rïjhkesiebrie (NSR) akte dejstie lïhtsegesiebrijste Saemieraaresne. Laejhtemen mænngan, mij bööti Saemieraerien stoerretjåanhkoe, saemiekonferansen vööste, gosse ij gååvnesh åarjelsaemien toelhke, bellie organisasjovne mïeriedamme faala maeksedh akten biejjen toelhkestimmien åvteste.

–Sïjhtebe viehkiehtidh guktie åarjelsaemien saadthalmetjh åadtjoeh konferansesne saemiestidh, joekoen daen jaepien gosse tjåanghkoe Tråntesne Tråante 2017 100-jaepieheevehtimmesne. Vihkeles Elsa Laula Renbergen gïele vååjnesisnie ojhte daen jaepien, NSR:en åejvie Beaska Niillas jeahta.

NSR faala dle Saemieraaran maeksedh åarjelsaemien toelhkestimmien åvteste seminarebeajjan “ellies Saepmie”, jis gååvnese toelhke gïe maahta dam darjodh. Beaska Niillas guarka geerve maeksedh toelhkestimmien gaajhkh saemien gïeli åvteste, mohte aaj barkij dan barkose gaavnedh.

–Daajram man geerve onne organisasjovnese lea gelline gïeline barkedh. Dïhte hov akte dejstie stoerre haestemistie Saepmesne, gellieh gïelh, mohte vaenie beetnegh jïh gïelevierhtieh. Daejnie onne viehkine håhkesjibie mijjieh maehtebe viehkiehtidh annetje gujht dovhtesjidh dam gaskem mij gïeli gaskemsh, NSR:en åejvie jåarhka.