2. Ávjováre válgabiire válgaprográmma

Ávjováre válgabirii gullet Guovdageaidnu, Kárašjohka ja Poršanggu gielddat. Loga NSRa báikkálaš válgaprográmma Ávjováre válgabiires.

NSR Ávjováre válgabiire áigu 2013-2017;is bargat dan ala ahte:

 1. Mázii ásahuvvo dokumentašuvdnaguovddáš Álttá/Guovdageain`áššis.
 2. Sámi dáiddamusea ja Beaivváža teáhtervisti huksejuvvo.
 3. Kárášjohkii ásahit sámi Etnomusihkkaguovddáža
 4. Ráhkaduvvojit ođđa oahpponeavvut. Oahpaheddjiide galgá gánnáhit buvttadit oahpponeavvuid.
 5.  Astoáigeortnegiin sámi sisdoallu
 6. Nannet kulturskuvlafálaldaga – earenoamážiid sámi sisdoaluin. Sámi kulturskuvlaseahkka
 7. Ásahit sámi leairaskuvlafáladaga
 8. Buorre kvalitehtta ja eanet bargosajit mátkeealáhusas.
 9. Láhččit buori dili smávitbuvttadeapmai ja báikkálaš biebmobuktagiid vuovdimii
 10. Elgabivdu, guolásteapmi ja muorrasárggat eai galgga divrasat filkka ássiide
 11. Sámi vuorrasat galget oažžut dorvobálvalusaid sámegillii ja sámi árvvuid ja vieruid vuođul
 12. Sihkkarastit sámi mánáid vuogatvuđaid deaivvadettiin mániádsuodjalemiin
 13. Sámi giellaguovddáš Guovdageidnui ja Kárášjohkii – gielladikšun ja giellaovdánahttin lea dehálaš.
 14. Eanet sámi mánáid-TV ja sámegielat filmmat mánáide ja nuoraide
 15. Nannet doaibmavejolašvuođaid Sámi filbmaguovddážii
 16. Sierra sámi radio- ja TV-kanalat, mas lea dušše sámi ja eamiálbmotmusihkka
 17. Sámi mánáidbláđit/sárgunráiddut bistevaš fálaldahkan
 18. Duodji, meahcásteapmi ja luohti leat dehálaččat doalahandihti giela ja árbevieruid. Mii dárbbašat ođđa vugiid oahpahit dán nuoraide.
 19. Álbmotmeahcit eai viiddiduvvo jus dat hehtte báikkálaš sámi geavaheami
 20. Našunála njuollagadusat eai galgga hehttet árbevirolaš meahcceávkkástallama
 21. Bidajt fas 5-km njuolggadusa meahcceguollebivdui Finnmárkkus. Guollebivdinvuoigatvuođat galget leat vuosttežettiin báikkálaš ássiin
 22. Ođđa boraspirepolitihkka sihke duoddaris ja mearas
 23. Ii ruvkedoaibma sámi guovlluin ovdal go leat sajis lágat mat vuhtiiváldet sámiid beroštumiid
 24. Buohkat galget sáhttit sámástit doaktára luhtte ja buohcciviesus.
 25. Spesialistadoavttirguovddáža ovdanahttit gealboguovddažin somatalaš medisiinnas ja   organiseret dan ovttas SANKS;ain
 26. Ii struktureret riddofatnasiid ja trålariidda geatnegahttit doalvut guliid gáddái
 27. Sámediggi galgá aktiivvalaččat leat mielde hábmemin boazodoalupolitihka ja gáhttet guohtuneatnamiid. Oččodit vuoigatvuođakommišuvnna boazodollui
 28. Bággonjuovvan ii dohkkehuvvo. Boazolohkoheiveheapmi dahkko ovttasráđiid boazodolliiguin ja dárbbu mielde heaittihanortnegiiguin daidda geat dan válljejit
 29. Govdafierpmádat buohkaide
 30. Buoridit ovttasjohtinfálaldagaid Ávjováris
 31. Ásahit boazodoallofágaskuvlla
 32. Nannet ohppiidoccodeami Sámi joatkkaskuvllaide. Internáhttafálaldat joatkkaskuvladásis
 33. Sámi Allaskuvlla oažžut dohkkehuvvot dieđaallaskuvlan ja universitehttan
 34. Sámedikki válgajienastuslohku –   automattalaččat diehtu nuoraide geaid váhnemat leat jienastuslogus, sin vuogatvuođa birra diedihit válgajienastutlohkui
 35. Ii sirdit Finnmárkkuklinihka Kárásjogas. Gárrenmirkosuodjalus sámiide ii galgga liávviduvvot, muhto nannejuvvot

Ávjovári válgabiire báikkálaš válgaprográmma.

Loga NSRa evttohasaid birra Ávjováre válgabiires.